"กอช. ร่วมมือ เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบบริการสมาชิกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565"

ข่าวทั่วไป Wednesday February 9, 2022 15:57 —ThaiPR.net

"กอช. ร่วมมือ เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบบริการสมาชิกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสนับสนุนระบบบริการแก่สมาชิก รวมถึงนวัตกรรมที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ สอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องบุษกร (ชั้น 1) อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่สมาชิก และประชาชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. ให้ได้รับบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว ได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กอช. และ เนคเทค สวทช. ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มาพัฒนาสนับสนุนระบบการให้บริการ การจัดการข้อมูลด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพ และเห็นผลจริง ซึ่งการขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการนั้น ต้องการความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ และการบริการสาธารณะให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและปลอดภัย สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ รวมถึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะ "Digital Literacy" ที่ทุกคนเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ดูแลด้านการออมเพื่อการชราภาพของประชาชนให้ทั่วถึง มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ และอยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ ที่มีอยู่ 21 ล้านคน ให้ได้มีโอกาสรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงในวัยเกษียณ ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ สามารถรับบำนาญในยามเกษียณได้เช่นเดียวกัน เมื่อเริ่มต้นวางแผนการออมเงินกับ กอช. ได้รับสิทธิประโยชน์จากการออมเพิ่มถึง 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

  • ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออม โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ต่อปี
  • ช่วงอายุ >30 - 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท ต่อปี
  • ช่วงอายุ >50 - 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออม โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท ต่อปี

ต่อที่ 2 ผลตอบแทนของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กอช. และ เนคเทค สวทช. จะร่วมกันบูรณาการงานพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ สมาชิก และตัวแทน กอช. ให้ได้รับบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว ระบบการจัดการข้อมูลของ กอช. ได้รับการพัฒนาดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาชนได้เข้าสู่ระบบการออมเพื่อยามเกษียณผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบ อาทิ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก เพื่อให้สมาชิกสามารถรับข้อมูลข่าวสาร และคำนวณบำนาญเพื่ออนาคตได้ด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ สมัคร ส่งเงินออมสะสมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย ให้เข้าถึงการออมเงินง่ายแค่ปลายนิ้ว ซึ่ง กอช. พร้อมสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับ สวทช. ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มุ่งมั่นนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญดำเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูง เปรียบเสมือนทำหน้าที่เป็น "เครื่องจักรสำคัญในการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศ" มีนโยบายทำงานแบบมุ่งเป้าที่เรียกว่า Targeted Output Profile หรือ TOP ภายใต้เทคโนโลยีหลัก 8 ด้าน เพื่อให้สามารถผลักดันเทคโนโลยีและผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ได้แก่ 1)ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (Thai Supercomputer Center : ThaiSC) 2)ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) 3)ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center : TMEC)

สำหรับการดำเนินงานหลักภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เนคเทค สวทช. ได้นำเสนอเทคโนโลยี AI Chatbot เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มความสามารถของระบบถาม-ตอบของ กอช. ไปสู่ระบบถาม-ตอบแบบอัตโนมัติ โดยเพิ่มเติมความสามารถของระบบให้ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย อำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักของ กอช. ทั้งผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ผู้เป็นเป็นสมาชิกอยู่แล้ว  และตัวแทน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในการพูดคุย ส่งข้อความโต้ตอบอัตโนมัติ ผ่านทาง Line Application บนมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น

  • ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก สามารถตรวจสอบสิทธิการสมัคร ประเมินยอดบำนาญและเงินออมและข้อมูลคำถามที่พบบ่อย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันที
  • ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ก็จะสามารถใช้งานได้เสมือน Application ธนาคาร พิมพ์เสร็จ สอบถามสิทธิประโยชน์ รวมถึงบริการ ได้ด้วยตนเอง
  • ตัวแทนของกอช. มีระบบการประชาสัมพันธ์แจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อช้ในการกระตุ้นสมาชิกในการออมได้

นอกจากนี้ เนคเทค สวทช. ยังมีบริการด้านวิชาการ ต้องการคำปรึกษา หรือนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Open Data, AI ที่จะเป็นประโยชน์อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ