กทม.เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำ

ข่าวทั่วไป Thursday August 17, 2023 10:32 —ThaiPR.net

กทม.เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำ

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญว่า กรุงเทพมหานคร โดย สพส.ได้เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรฝั่งพระนครและธนบุรี ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาเกษตรกรของ กทม. สำนักการระบายน้ำ กทม. เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการเพาะปลูก เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้ประสานกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพื่อรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรพื้นที่ สำนักงานเกษตรเขต สำนักงานประมงพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ สำนักการระบายน้ำ กทม. กรมชลประทาน ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานเขต เกษตรกรและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร นอกจากนั้น สพส.ยังร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม.และสำนักงานเขตหนองจอก จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก พร้อมทั้งติดตามข่าวสารสถานการณ์และปริมาณน้ำ หาวิธีการป้องกัน แก้ไข และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด

สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำ สพส.ได้ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กรมชลประทาน และสำนักการระบายน้ำ กทม.เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ และการเปิด - ปิดประตูระบายน้ำในพื้นที่เขต ตลอดจนประสานสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์และปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ พร้อมทั้งได้ประสาน

นายกสมาคมชาวนาไทย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานผู้แทนสภาเกษตรกร เจ้าหน้าที่เขต

บางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตทุ่งครุ วัดค่าความเค็มติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่เกษตร ทั้งนี้ หากเกิดเหตุความเสียหายจากภัยแล้ง สพส.จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กทม.ที่ประสบภัยพิบัติ ตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรณีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และแนวทางของกรุงเทพมหานคร (กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร)

ทั้งนี้ สพส.ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชและวางแผนการใช้น้ำอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมืองดทำนาปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการปลูกพืชผัก หรือพืชไร่ที่มีอายุสั้นทดแทน เช่น แตงโม เมล่อน ตลอดจนลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ จัดฝึกอาชีพ และให้คำแนะนำ แก่เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมตลาดเกษตรกร Farmer Market สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือรณรงค์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วนในการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอทั้งน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ