UBE สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส สานต่อการรับรอง CAC ต่อเนื่อง ปีที่ 2 มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 12, 2023 11:10 —ThaiPR.net

UBE สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส สานต่อการรับรอง CAC ต่อเนื่อง ปีที่ 2 มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างยั่งยืน

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สะท้อนเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เข้มแข็ง หลอมรวมเป็นค่านิยมหลักขององค์กร "UBEYOND" (ยู-บียอนด์*) เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่โปร่งใส พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนครบทุกมิติ

นายสุพัฒน์ จีนสุกแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารองค์กร ยูบีอี เปิดเผยว่า "ยูบีอี และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ผู้นำผลิตภัณฑ์ทางพลังงานและอาหารแห่งอนาคตในระดับสากลที่ยั่งยืน ด้วยหัวใจการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกรูปแบบ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร UBEYOND ตัว E หรือ Ethic - มีจริยธรรม รวมถึงกำหนดเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีการประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริต รวมถึงมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และการสื่อสารแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องกับพนักงานทุกระดับในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เรายังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่เข้มแข็ง ให้พนักงานร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตลอดจนมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ถือเป็นกำลังใจให้กับความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันของยูบีอีและบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งเราจะยังเดินหน้าดำเนินการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายถัดไป คือ การขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า เพื่อก้าวสู่การเป็น CAC Change Agent สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าอย่างยั่งยืน"

ยูบีอี ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งการรับรองมีอายุ 3 ปี จากนั้นได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรองเป็นครั้งที่ 1 ในปี 2563 และได้รับการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 2 ในปี 2566 การรับรองการต่ออายุ CAC จะพิจารณาจากการมีระบบการตรวจสอบความเสี่ยงและมีการกำหนดมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน รวมถึงความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีการสื่อสารในประเด็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต่อเนื่องและเหมาะสม

หมายเหตุ:
*UBEYOND (ยู-บียอนด์) มาจากการผนึกกำลังของคำว่า UBE + Beyond เป็นค่านิยมองค์กร และเป็นแนวคิดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ UBE และบริษัทในเครือ ที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าที่มีอยู่เดิมในทุกมิติอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ