ม.มหิดลโต้คลื่น VUCA World ฝึกเยาวชนเอาชนะโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะสมองรู้คิดเชิงบริหาร

ข่าวทั่วไป Friday May 24, 2024 09:19 —ThaiPR.net

ม.มหิดลโต้คลื่น VUCA World ฝึกเยาวชนเอาชนะโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะสมองรู้คิดเชิงบริหาร

โลกแห่งความผันผวนใน VUCA World เต็มไปด้วยอุปสรรคนานาที่ท้าทาย เยาวชนรุ่นใหม่จะ "โต้คลื่น" ปัญหาดังกล่าวผ่านไปไม่ได้หากขาดทักษะรู้คิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) ที่ควรเตรียมพร้อมแก่เยาวชนไทย

อาจารย์ ดร.นุชนาฏ รักษี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในโลกผันผวน VUCA World ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีข้อมูลข่าวสารถาโถม และมีสิ่งยั่วยุมากมาย ทั้งเกม ยาเสพติด ฯลฯ ดังนั้น ทักษะสมอง EF โดยเฉพาะการยับยั้งชั่งใจ และหยุดคิดไตร่ตรอง จึงเป็นทักษะที่จำเป็นที่เด็กสามารถจะควบคุมหยุดตัวเองให้ได้ก่อน แล้วมาคิดวิเคราะห์วางแผน และตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ตั้งใจ หรือได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

และเปิดเผยความคืบหน้างานวิจัยล่าสุดได้สร้างแบบประเมินทักษะสมอง EF วัยรุ่นออนไลน์ และผลประเมินพบว่าควรพัฒนาทักษะ EF 3 ด้านที่พบความบกพร่องมาก คือ การทำงานให้สำเร็จ การยับยั้งชั่งใจ และควบคุมอารมณ์

ดังนั้น ทุกภาคส่วนในระบบนิเวศวิทยาที่แวดล้อมตัวเด็ก ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน ทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคม เศรษฐกิจ ต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ EF สามารถทำงานได้สำเร็จ ควบคุมอารมณ์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่เล็งเห็นความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อไปส่งเสริม EF เด็กไทย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่สมองพัฒนาสูงที่สุด และต่อเนื่องถึงวัยรุ่น จึงจัดทำแพลตฟอร์ม EF Building Brains EF Together (ร่วมด้วยช่วยกันสร้างทักษะสมอง EF เด็กไทย)

เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาศักยภาพ EF เด็กไทยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเด็กผ่านความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแลเด็ก จนเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อตัวเด็ก รวมทั้ง 10 แพลตฟอร์มอื่นๆ ให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ฟรีให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม

ปัจจุบันสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีสมาชิกเครือข่ายพัฒนาเด็กที่สมัครผ่าน website ของสถาบันฯ : https://cf.mahidol.ac.th, ID line : @NICFD Mahidol และ Facebook : NICFD Mahidol ถึง 140,000 คน จากทั่วประเทศขณะนี้ แพลตฟอร์ม EF มีหุ้นส่วนพัฒนาเด็กจากภาคเอกชนกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่สนับสนุน และยังเปิดรับหุ้นส่วนพัฒนาเด็กจากภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจ

นอกจากนั้น ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมิน และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ EF เยาวชน ตั้งแต่ปฐมวัย ถึงวัยรุ่น ให้มี EF ทั้ง 3 ด้านหลัก คือ 1.Working Memory สามารถเรียนรู้จดจำ คิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดเชื่อมโยงได้ 2.มี Inhibitory Control ที่สามารถควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำของตัวเองให้ทำงานได้จนสำเร็จ และ 3.มี Shift & Cognitive Flexibility สามารถปรับตัวปรับใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาได้

ด้วยวิธีการใหม่ๆ และประเมิน EF วัยรุ่นออนไลน์ฉบับประเมินตัวเองนั้น เด็กสามารถประเมินตนเองด้วยได้ที่ www.MUEF-teenager.com ที่เด็กสามารถทราบผลประเมินและพัฒนาตัวเองได้ทันที และทักษะ EF ของเด็กสร้างได้โดยบุคคลใกล้ชิด สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก ตอบสนองเมื่อเด็กต้องการ กระตุ้นให้กำลังใจ ชมเชย และท้าทาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

เพื่อให้เยาวชนไทย "เก่ง ดี มีความสุข" เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และช่วยลดปัญหาสังคมในอนาคต และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่ท้าทายใน VUCA World ที่เต็มไปด้วยความผันผวนอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

แบบประเมินทักษะสมอง EF สำหรับวัยรุ่นไทย 11 - 18 ปี พร้อมให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.MUEF-teenager.com
Mahidol University Executive Function Test-Adolescent Self-Report (MU.EF-A.SR)

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

ภาพและแบนเนอร์จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ