เทคนิคและศิลปะในการนำเสนอภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย เนชั่น กรุ๊ป - 26 - 27 กันยายน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 15:13:17 น.
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--Nation Group
เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคและศิลปะการนำเสนอภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ”
ได้เทคนิคการเตรียมความพร้อมทั้งเนื้อหา และจิตใจ ทำให้ไม่ตื่นเต้น ไม่ตื่นเวที กล้าพูด กล้ายืนหน้าห้อง ไม่สั่นแล้ว
อาจารย์โอ๋มีความรู้ มากด้วยประสบการณ์ มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ได้เยี่ยมยอด
อาจารย์โอ๋สอนเทคนิคในการพัฒนาหลักในการคิดและจับประเด็นในการพูดอย่างเป็นระบบ
จำนวนผู้เข้าอบรมน้อย ทำให้มีเวลาฝึกนำเสนอมาก
comment จากอาจารย์โอ๋ ทำให้เรารู้ตัวตนของเราจริงๆ ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฏีอย่างเดียว
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ในมิติของผู้ส่งสารที่น่าเชื่อถือ
เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ออกแบบสาร (Message Designer) ได้เหมาะสมตาม Speech Activities ต่างๆ
เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ในการนำเสนอได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
เนื้อหาการอบรม
ทักษะการเป็นผู้สื่อสารที่น่าเชื่อถือ (Ethos) และพลวัตร (Dynamic) ทางการสื่อสาร
การสร้างสรรค์ แนวคิด (Concept) ในการนำเสนออย่างชาญฉลาด และมีศิลปะในการสื่อสาร
ทักษะการใช้อารมณ์ขันทางจิตวิทยา (Comedic Psychology) ในการนำเสนอ
ทักษะการพูดต่อที่ชุมชน พร้อมการนำเสนออย่างไรที่มีพลังและดึงดูด
สร้างเสริม IQ EQ MQ AQ ในการนำเสนอ
Tips ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการนำเสนอกับทุกระดับการสื่อสาร
พนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กร นักการสื่อสาร AE เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิทยากรฝึกอบรม
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)
วิทยากร
อาจารย์สกัญญา สมไพบูลย์์ อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัตราค่าอบรม 12,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (ยังไม่รวม VAT 7% รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

Nation Educational Services by Nation Group, 1854 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel: 0-2338-3705-7 Fax: 0-2338-3988 www.nation-education.com  E-mail: nation-education@nationgroup.com

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง