คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๒๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ข่าวราชการ ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร -- พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 11:52:29 น.
คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๒๑๑/๒๕๕๖
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากรอธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

(๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น ๑ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

(๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

(๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี ๑ ที่ตั้งอยู่ ณ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ ๕๐๔/๕๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒  ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

(๑) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑)
(๒) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓๐ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑(๒) และข้อ ๑(๓)

ข้อ ๓  การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

ข้อ ๔  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีตามข้อ ๑(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ
(๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีตามข้อ ๑(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีตามข้อ ๑(๓) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต  รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง