ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข่าวราชการ ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร -- จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 14:53:18 น.
ประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)
เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ( ๓๕๕ ) ของข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

“(๓๕๕) สำนักงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เบญจา หลุยเจริญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง