ประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม (ฉบับที่ ๒๗๕)

ข่าวทั่วไป Tuesday July 26, 2022 13:57 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม (ฉบับที่ ๒๗๕) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรพากรประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖๘๘) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

"(๖๘๘) บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด" ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลวรณ แสงสนิท (นายลวรณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ