สวนดุสิตโพลล์: "ครู" กับ "การเมืองไทย"

ข่าวผลสำรวจ Tuesday January 15, 2013 09:17 —สวนดุสิตโพล

“ครู” หรือ “แม่พิมพ์ของชาติ” เป็นผู้ที่ปลูกฝังเยาวชนอนาคตของชาติ นับเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่สำคัญยิ่งการสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าวจะทำให้เกิดฐานข้อมูลของความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองไทยอย่างมาก “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของครูทั่วประเทศ จำนวน 1,004 คน ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2556 สรุปผลดังนี้

1. “ครู” คิดอย่างไร? กับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้
อันดับ 1     มีแต่เรื่องน่าเบื่อ หาเรื่องทะเลาะกันทุกวัน ไม่ได้คิดทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน      44.26%
อันดับ 2     แก่งแย่งชิงดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เล่นพรรคเล่นพวก /ทุจริต คอรัปชั่น โกงกิน          35.68%
อันดับ 3     นักการเมืองทุกวันนี้ขาดจิตสำนึก ขาดคุณธรรมและจริยธรรม /ดึงการเมืองให้ตกต่ำ          20.06%

2. “ความพึงพอใจ” ของ “ครู” ต่อ “การเมืองไทย” ณ วันนี้
อันดับ 1     ให้โอกาสและสนับสนุนทางการศึกษามากขึ้น มีนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา           40.39%
อันดับ 2     รัฐบาลช่วยเหลือและให้ความสำคัญเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนระดับรากหญ้ามากขึ้น      31.05%
อันดับ 3     เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง /รับฟังมากขึ้น               28.56%

3. “สิ่งที่ครู” “หนักใจ” กับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้
อันดับ 1     การโกงกิน ทุจริต คอรัปชั่น                           47.06%
อันดับ 2     ทั้งการเมืองและนักการเมืองเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยแตกแยก ขาดความสามัคคี      32.51%
อันดับ 3     นักการเมืองมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งท่าทางและการพูด /เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็ก     20.43%

4. ในฐานะ “ครู” จะช่วยให้การเมืองพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างไรบ้าง?
อันดับ 1     อบรมสั่งสอน ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สอนเด็กให้เป็นคนรักความซื่อสัตย์        60.37%
อันดับ 2     ให้ความรู้ ส่งเสริมเรื่องระบอบประชาธิปไตย                    22.67%
อันดับ 3     ไม่ยอมให้การเมืองเข้ามาครอบงำหรือแทรกแซง                   16.96%

5. สิ่งที่ “ครู” อยากจะฝาก “นักการเมืองไทย” เนื่องในวันครู ปีนี้ คือ
อันดับ 1     อยากให้นักการเมืองรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน เห็นแก่ประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ   42.17%
อันดับ 2     เป็นนักการเมืองที่ดี ทำให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก       29.50%
อันดับ 3     ให้ความสำคัญทางการศึกษา /สร้างขวัญกำลังใจให้กับครู ดูแลเรื่องเงินเดือน สวัสดิการของครู  28.33%

--สวนดุสิตโพลล์--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ