สวนดุสิตโพลล์: ความคาดหวังของประชาชน ต่อ การยุติความวุ่นวายของการเมืองไทย

ข่าวผลสำรวจ Friday March 14, 2014 10:55 —สวนดุสิตโพล

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนาน ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมาก เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชน ต่อ การยุติความวุ่นวายของการเมืองไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,178 คน ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า ทำไม? “การเมืองไทย” จึงมีความวุ่นวายยาวนาน
อันดับ 1  นักการเมืองต่างมุ่งหวัง แย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ตลอดเวลา           57.62%
อันดับ 2  แต่ละฝ่ายต่างมีความเห็น มุมมองที่แตกต่างกัน ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้      17.73%
อันดับ 3  มาจากความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้ายป้ายสี              14.13%
อันดับ 4  การไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย บทลงโทษไม่เด็ดขาด             7.20%
อันดับ 5  การเมืองไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง                 3.32%

2. ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” จะยุติความวุ่นวายได้เมื่อใด?
อันดับ 1  คงจะอีกนาน     58.94%
เพราะ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน เป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานยังหาข้อยุติไม่ได้ ยังไม่สามารถหาคนกลาง
ที่จะมาเจรจาหาข้อยุติของปัญหาได้ การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่จบสิ้น ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่แน่ใจ                                       30.24%
เพราะ สถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยังไม่เห็นทางออกของปัญหาที่ชัดเจน หาข้อสรุปได้ยาก
ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ
อันดับ 3  คงจะเร็วๆนี้                                     10.82%
เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น การชุมนุมมีความรุนแรงลดลง
การพิจารณาคดีต่างๆทางการเมืองมีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น ฯลฯ

3. ประชาชนมีความหวังต่อ “การยุติความวุ่นวายทางการเมือง” หรือไม่?
อันดับ 1  มีความหวัง                                      65.33%
เพราะ อยากเห็นการเมืองไทยพัฒนาในทางที่ดีขึ้น บ้านเมืองจะได้เจริญก้าวหน้า
อยากให้คนไทยรักและสามัคคีกัน ถ้ามีคนกลางเข้ามาช่วยเจรจาก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่มีความหวัง                                     34.67%
เพราะ ยังไม่เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยืดเยื้อมานาน
ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน นึกถึงแต่พวกพ้อง สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ฯลฯ

4. ประชาชนจะมีส่วนช่วยให้ “การเมืองไทย” ยุติความวุ่นวายได้อย่างไรบ้าง?
อันดับ 1  ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นพลเมืองดี            34.29%
อันดับ 2  ไม่สนับสนุนความขัดแย้ง ไม่สร้างความเดือดร้อนและความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง      33.14%
อันดับ 3  มีสติ รับฟังข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ                     18.86%
อันดับ 4  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเป็นกลาง                  10.28%
อันดับ 5  แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองไทย       3.43%

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ