สวนดุสิตโพลล์: ระดมความคิดเห็น “ช่วยหาทางออก” ให้ประเทศไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday May 19, 2014 06:44 —สวนดุสิตโพล

สถานการณ์ความวุ่นวายและความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้ ทำให้หลายฝ่ายวิตกกังวล ต่างช่วยกันหาทางออกเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งโดยเร็ว เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมโดยฝากไปยังกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,486 คน ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมา เห็นว่าวิกฤติบ้านเมืองที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันหาทางออก โดยเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
- กลุ่มทหาร
อันดับ 1  อยู่เคียงข้าง คอยช่วยเหลือประชาชน ปกป้องประเทศชาติ               61.18%
อันดับ 2  ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เป็นกลาง ยุติธรรม ไม่ยอมให้การเมืองแทรกแซง            27.33%
อันดับ 3  เป็นสื่อกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา           11.49%

- กลุ่มศาลยุติธรรม
อันดับ 1  พิจารณา ตัดสินคดีความต่างๆ อย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม                54.62%
อันดับ 2  เป็นกลาง ไม่เอนเอียง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง          23.25%
อันดับ 3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีความน่าเชื่อถือ                22.13%

- กลุ่ม กกต.
อันดับ 1  จัดการเลือกตั้งให้เร็วและโปร่งใส ทุกฝ่ายให้การยอมรับ                40.70%
อันดับ 2  ตรวจสอบ ดำเนินการกับผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งอย่างจริงจัง               30.84%
อันดับ 3  จะต้องสร้างความมั่นใจ ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง        28.46%

- กลุ่ม ส.ว.
อันดับ 1  จะต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เอนเอียง คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน        55.39%
อันดับ 2  แก้ไขกฎหมายที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรอบคอบ รัดกุม               29.86%
อันดับ 3  ควบคุมดูแลตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่รัฐบาล เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ        14.75%

- กลุ่มองค์กรอิสระ
อันดับ 1  เป็นอิสระ เป็นกลาง ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม                   42.40%
อันดับ 2  หยุดยั้งการใช้อำนาจของรัฐที่ไม่เป็นธรรม การทุจริตคอรัปชั่น              31.49%
อันดับ 3  ตรวจสอบการทำงานของรัฐ เช่น การบริหารงบประมาณแผ่นดิน             26.11%

- กลุ่มตำรวจ
อันดับ 1  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน               60.07%
อันดับ 2  ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง       24.67%
อันดับ 3  เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้นจะต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน        15.26%

- กลุ่มแกนนำ (ทั้งกปปส. และ นปช.)
อันดับ 1  ไม่ยั่วยุ ไม่ปลุกระดม ไม่พาประชาชนออกมาเคลื่อนไหวหรือเสี่ยงอันตราย          52.10%
อันดับ 2  ควรใช้วิธีการเจรจาพูดคุย รับฟังความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน            26.93%
อันดับ 3  ยุติการชุมนุม เรียกร้องด้วยวิธีการอื่น เห็นแก่บ้านเมืองเป็นสำคัญ            20.97%

- กลุ่มนักการเมือง/พรรคการเมือง
อันดับ 1  ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ไม่มุ่งเอาชนะคะคาน ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน       64.08%
อันดับ 2  เป็นผู้แทนที่ดี ตั้งใจทำงาน แก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุด                 22.56%
อันดับ 3  ช่วยกันระดมความคิดเห็น แก้ปัญหา ทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้            13.36%

- กลุ่มประชาชน
อันดับ 1  มีสติ มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ร่วมมือร่วมใจกัน              59.67%
อันดับ 2  เคารพกฎหมาย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ                     27.54%
อันดับ 3  เป็นพลเมืองดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง                12.79%

- กลุ่มรัฐบาล
อันดับ 1  เร่งแก้ปัญหาความขัดแย้ง ฟังเสียงส่วนใหญ่ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง คำนึงถึงส่วนรวม       62.85%
อันดับ 2  แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี                    27.44%
อันดับ 3  ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ปิดบัง ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง         9.71%

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ