สวนดุสิตโพล: “รัฐธรรมนูญไทย” ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 08:30 น. —สวนดุสิตโพล

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น“วันรัฐธรรมนูญ” ปัจจุบันมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นับเป็นฉบับที่ 20 ของ --สวนดุสิตโพล--

ประเทศไทย โดยรัฐบาล คสช. ได้พยายามชูจุดแข็งว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญไทย
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560
อันดับ 1  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น                   36.29%
อันดับ 2  อยากให้เป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรม ให้ความสำคัญกับประชาชน พัฒนาบ้านเมือง             26.41%
อันดับ 3  ควรใช้ได้จริง ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย                         26.24%
อันดับ 4  มีหลายมาตราที่เป็นข้อถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์กัน                         23.34%
อันดับ 5  ยังไม่เห็นผลจากการนำมาใช้ ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน                    13.97%
2. ประชาชนรู้หรือไม่? ว่ามีการบังคับใช้รัฐธรมนูญ ฉบับที่ 20 แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
อันดับ 1  รู้                                          65.12%
เพราะ สนใจติดตามข่าวเป็นประจำ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่รู้                                         34.88%
เพราะ เป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่ได้ติดตามข่าว ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฯลฯ
3. จากกรณีที่มีนักวิชาการและนักการเมืองการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประเด็นต่าง ๆ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร
ข้อ  ประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์                              เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     ไม่แน่ใจ
1  ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม พรรคที่ได้ ส.ส. มากที่สุด อาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล      55.67%      37.63%     6.70%
อาจทำให้ได้รัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ
2  เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับปราบโกง เพราะมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น    72.25%      25.43%     2.32%
3  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนาง เพราะทำให้รัฐมีอำนาจ เป็นใหญ่ ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   45.79%      49.40%     4.81%
4  รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยาก เพราะต้องอาศัยทั้งเสียงจาก ส.ว. และ ส.ส.            65.29%      30.41%     4.30%
5  รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจของ คสช.                  57.82%      37.71%     4.47%
6  รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิด “นายกฯคนนอก”                      63.14%      31.70%     5.16%
4. “จุดแข็ง-จุดอ่อน” ของ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560
ที่  “จุดแข็ง” รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560      ภาพรวม     ที่  “จุดอ่อน” รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560       ภาพรวม
1  เน้นการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น     37.07%     1  ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ คสช.      26.92%
2  เน้นการปฏิรูป พัฒนาคนและประเทศชาติ    25.45%     2  ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย           23.46%
3  มีบทลงโทษพรรคการเมืองที่รุนแรง      16.63%     3  เน้นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องประชาชน    21.92%
4  แก้ไขยาก ทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย      14.23%     4  มาจากรัฐบาลทหาร ไม่เป็นประชาธิปไตย     16.54%
5  เปิดโอกาสให้คนนอกมาเป็นนายกฯได้     10.02%     5  เข้าใจยาก มีเนื้อหามาก           13.65%


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ