สวนดุสิตโพล: 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน

ข่าวผลสำรวจ Tuesday July 30, 2019 11:58 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาล ต่อรัฐสภา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อ บรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 คน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน
1. “นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งดำเนินการมากที่สุด
อันดับ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์                    74.45%
เพราะ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ทำให้ประเทศมีความมั่นคง
สงบสุข สร้างความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ
อันดับ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย              67.97%
เพราะ จะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ฯลฯ
อันดับ 3  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค              65.61%
เพราะ เป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง สร้างโอกาสและนำความเจริญไปสู่ทุกพื้นที่
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เฉพาะหัวเมืองใหญ่ ฯลฯ
อันดับ 4  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม       61.69%
เพราะ การทุจริตเป็นภัยที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ มีให้เห็น
ทุกยุคทุกสมัย ยังไม่เคยเห็นปราบปรามได้หมดสิ้น ฯลฯ
อันดับ 5  การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ      61.61%
เพราะ สภาพสังคมปัจจุบันมีภัยอันตรายรอบตัว มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กฎหมายต้องเข้มงวด แก้ไขอย่างจริงจัง ฯลฯ
อันดับ 6  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก                     61.43%
เพราะ ความเข้มแข็งของประเทศต้องเริ่มจากชุมชน ต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ฯลฯ
อันดับ 7  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก                       61.30%
เพราะ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกรู้จัก
เพิ่มอำนาจในการต่อรอง กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 8  การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                     58.84%
เพราะ ศิลปะและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และสานต่อ ไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติครอบงำ ฯลฯ
อันดับ 9  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย          57.38%
เพราะ การศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคน ควรเร่งการปฏิรูปการศึกษาให้ทัดเทียม
ต่างประเทศ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ฯลฯ
อันดับ 10 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม                 55.63%
เพราะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิ
ในการรักษาเท่าเทียมและทั่วถึง ฯลฯ
อันดับ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ                       53.87%
เพราะ อยากให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
เจ้าหน้าที่ทำงานรวดเร็วขึ้น ฯลฯ
อันดับ 12 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน     48.21%
เพราะ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี ควรให้ความสำคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ฯลฯ

2. “นโยบายเร่งด่วน” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์เร่งดำเนินการมากที่สุด
อันดับ 1  การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน                   81.30%
เพราะ ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ไม่สอดคล้องกับรายได้ อยากให้เร่งช่วยเหลือประชาชน
ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
อันดับ 2  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน             66.92%
เพราะ ประชาชนควรได้รับสิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ในด้านสุขภาพ การศึกษา
สวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ ควรปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน ฯลฯ
อันดับ 3  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก              61.19%
เพราะ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม่มีเสถียรภาพ ภาคธุรกิจ การค้า
การส่งออกได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ฯลฯ
อันดับ 4  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ  60.41%
เพราะ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนา อยากให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง
เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน ฯลฯ
อันดับ 5  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม                 57.28%
เพราะ เกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
สินค้าการเกษตรควรมีราคาสูงขึ้น พัฒนาสู่สากล ฯลฯ
อันดับ 6  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต                 55.19%
เพราะ ช่วยให้ประเทศพัฒนา เจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดเสถียรภาพและมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ
อันดับ 7  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย                  53.67%
เพราะ สถานการณ์น่าเป็นห่วง รุนแรงมากขึ้นทุกปี สร้างความเสียหายอย่างมาก
สงสารเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯลฯ
อันดับ 8  การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ      53.62%
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เพราะ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย กฎหมายต้องเป็นกลาง
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฯลฯ
อันดับ 9  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้           53.04%
เพราะ อยากเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
อยากให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ฯลฯ
อันดับ 10 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน                        52.70%
เพราะปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
พัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ
อันดับ 11 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน                      47.53%
เพราะ การบริการภาครัฐต้องเป็นระบบ รวดเร็ว เทียบเท่าเอกชน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ฯลฯ
อันดับ 12 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21                        45.87%
เพราะ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่อนาคต ฯลฯ

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ