ข่าวอินโฟเควสท์
17:45 ราคาทองคำฮ่องกงปิดตลาดวันนี้ เพิ่มขึ้นแตะ 14,025 HKD/tael   สมาคมแลกเปลี่ยนทองคำและเงินของจีน เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ตลาดฮ่องกงเพิ่มขึ้น 47 ดอล…
17:40 โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 10 อันดับสูงสุดประจำวันที่ 18 ก.ย. 2562   สูงสุดประจำวันที่ 18 ก.ย. 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มีมาร์เก็ตแช…
17:37 ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.53/54 ระหว่างวันเคลื่อนไหวกรอบแคบ ตลาดจับตาผลประชุมเฟดคืนนี้ คาดกรอบพรุ่งนี้ 30.40-30.60   นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเท…
17:37 ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 66,460 ล้านบาท   มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 66,460 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที…
17:27 TRC เผย"สหวิศวกร"ชนะประมูลงานนำสายไฟฟ้าลงดินของ กฟน.มูลค่า 517.76 ลบ.   บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) แจ้งว่าวันนี้ (18 ก.ย.) บริษัท สหการวิศ…

สวนดุสิตโพล: 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 11:58:37 น.
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาล ต่อรัฐสภา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อ

บรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน” “สวนดุสิตโพล”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 คน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์                                        74.45%

เพราะ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ทำให้ประเทศมีความมั่นคง
สงบสุข สร้างความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ

อันดับ 2   การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย                            67.97%

เพราะ จะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ฯลฯ

อันดับ 3   การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค                            65.61%

เพราะ เป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง สร้างโอกาสและนำความเจริญไปสู่ทุกพื้นที่
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เฉพาะหัวเมืองใหญ่  ฯลฯ

อันดับ 4   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม             61.69%

เพราะ การทุจริตเป็นภัยที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ มีให้เห็น
ทุกยุคทุกสมัย ยังไม่เคยเห็นปราบปรามได้หมดสิ้น ฯลฯ

อันดับ 5   การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ            61.61%

เพราะ สภาพสังคมปัจจุบันมีภัยอันตรายรอบตัว มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กฎหมายต้องเข้มงวด แก้ไขอย่างจริงจัง ฯลฯ

อันดับ 6   การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก                                         61.43%

เพราะ ความเข้มแข็งของประเทศต้องเริ่มจากชุมชน ต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ฯลฯ

อันดับ 7   การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก                                             61.30%

เพราะ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกรู้จัก
เพิ่มอำนาจในการต่อรอง  กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 8   การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                         58.84%

เพราะ ศิลปะและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และสานต่อ ไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติครอบงำ ฯลฯ

อันดับ 9   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย                   57.38%

เพราะ การศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคน ควรเร่งการปฏิรูปการศึกษาให้ทัดเทียม
ต่างประเทศ  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ฯลฯ

อันดับ 10  การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม                                  55.63%

เพราะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิ
ในการรักษาเท่าเทียมและทั่วถึง ฯลฯ

อันดับ 11  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ                                              53.87%

เพราะ อยากให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
เจ้าหน้าที่ทำงานรวดเร็วขึ้น ฯลฯ

อันดับ 12  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน          48.21%

เพราะ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี ควรให้ความสำคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ฯลฯ
2. “นโยบายเร่งด่วน” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์เร่งดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1   การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน                                      81.30%

เพราะ ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ไม่สอดคล้องกับรายได้ อยากให้เร่งช่วยเหลือประชาชน
ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

อันดับ 2   การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน                          66.92%

เพราะ ประชาชนควรได้รับสิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ในด้านสุขภาพ การศึกษา
สวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ  ควรปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน ฯลฯ

อันดับ 3   มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก                           61.19%

เพราะ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม่มีเสถียรภาพ ภาคธุรกิจ การค้า
การส่งออกได้รับผลกระทบ  เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ฯลฯ
อันดับ 4   การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ   60.41%
เพราะ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนา อยากให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง
เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน ฯลฯ

อันดับ 5   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม                                  57.28%

เพราะ เกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
สินค้าการเกษตรควรมีราคาสูงขึ้น พัฒนาสู่สากล ฯลฯ

อันดับ 6   การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต                                 55.19%

เพราะ ช่วยให้ประเทศพัฒนา เจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดเสถียรภาพและมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ

อันดับ 7   การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย                                    53.67%

เพราะ สถานการณ์น่าเป็นห่วง รุนแรงมากขึ้นทุกปี สร้างความเสียหายอย่างมาก
สงสารเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯลฯ

อันดับ 8   การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ            53.62%

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เพราะ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย กฎหมายต้องเป็นกลาง
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฯลฯ

อันดับ 9   การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้                     53.04%

เพราะ อยากเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
อยากให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ฯลฯ

อันดับ 10  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน                                               52.70%

เพราะปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
พัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ

อันดับ 11  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน                                           47.53%

เพราะ การบริการภาครัฐต้องเป็นระบบ รวดเร็ว เทียบเท่าเอกชน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ฯลฯ

อันดับ 12  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21                                               45.87%

เพราะ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่อนาคต ฯลฯ
ที่มา: สวนดุสิตโพล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง