สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนตุลาคม 2562”

ข่าวผลสำรวจ Monday November 4, 2019 08:19 —สวนดุสิตโพล

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 3 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,528 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 576 คน 22.78% ภาคกลาง 515 คน 20.37% ภาคเหนือ 397 คน 15.70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 679 คน 26.86% และภาคใต้ 361 คน 14.29%) ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ“ดัชนีการเมืองไทย เดือน ต.ค.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 4.09 คะแนน
อันดับ  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”               ก.ย. 62    ต.ค. 62
 1   การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                  5.75     5.67
 2   ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้         5.06     5.00
 3   จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ              4.81     4.97
 4   ความสามัคคีของคนในชาติ                  4.81     4.77
 5   การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน               4.51     4.64
 6   การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม          4.44     4.57
 7   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน               4.25     4.43
 8   ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย            4.44     4.36
 9   การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า               4.22     4.32
 10  สภาพของสังคมโดยรวม                   4.12     4.24
 11  การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                   4.13     4.05
 12  การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ           4.10     3.97
 13  ผลงานของนายกรัฐมนตรี                  3.92     3.83
 13  การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง     3.74     3.83
 15  ผลงานของรัฐบาล                     3.90     3.79
 16  การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม             3.88     3.73
 17  ความเป็นอยู่ของประชาชน                  3.79     3.72
 18  การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้           3.89     3.69
 19  ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ           3.64     3.67
 20  การแก้ปัญหายาเสพติด                   3.72     3.58
 21  สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                 3.64     3.54
 22  การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                    3.62     3.48
 22  ราคาสินค้า                       3.33     3.48
 24  การแก้ปัญหาการว่างงาน                  3.59     3.44
 25  การแก้ปัญหาความยากจน                  3.36     3.12
    ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน                  4.12     4.09

     *หมายเหตุ  สีแดง = ดีขึ้น   สีเขียว = แย่ลง

2. ประเด็นที่ “ดีขึ้น”กว่าเดือนที่แล้ว
ที่  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                 ก.ย. 62    ต.ค. 62
1  จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                4.81     4.97
2  การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                 4.51     4.64
3  การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม            4.44     4.57
4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                 4.25     4.43
5  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                4.22     4.32
6  สภาพของสังคมโดยรวม                    4.12     4.24
7  การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง       3.74     3.83
8  ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ            3.64     3.67
9  ราคาสินค้า                         3.33     3.48

3. ประเด็นที่ “แย่ลง”กว่าเดือนที่แล้ว
ที่  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                 ก.ย. 62    ต.ค. 62
1  การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                   5.75     5.67
2  ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้           5.06     5.00
3  ความสามัคคีของคนในชาติ                   4.81     4.77
4  ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย              4.44     4.36
5  การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                     4.13     4.05
6  การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ             4.10     3.97
7  ผลงานของนายกรัฐมนตรี                    3.92     3.83
8  ผลงานของรัฐบาล                      3.90     3.79
9  การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม              3.88     3.73
10 ความเป็นอยู่ของประชาชน                   3.79     3.72
11 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้             3.89     3.69
12 การแก้ปัญหายาเสพติด                     3.72     3.58
13 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                   3.64     3.54
14 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                     3.62     3.48
15 การแก้ปัญหาการว่างงาน                    3.59     3.44
16 การแก้ปัญหาความยากจน                    3.36     3.12

4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง           32.28%
อันดับ 2  เร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน             23.90%
อันดับ 3  ปฏิรูปการเมืองให้มั่นคง มีเสถียรภาพ            20.22%
อันดับ 4  อยากให้ทุกกระทรวง ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่         19.20%
อันดับ 5  นักการเมืองสามัคคีกัน ร่วมมือร่วมใจทำงาน          15.02%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ