สวนดุสิตโพล: ประชาชนกับการรับมือ “ภัยแล้ง”

ข่าวผลสำรวจ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 08:50 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนกับการรับมือ “ภัยแล้ง”

สถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ และคาดว่าปัญหาภัยแล้งรอบนี้จะนานถึง 6 เดือน ขณะที่รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการรับมือกับภัยแล้ง เร่งดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ พร้อมแผนดูแลทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,194 คน ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ประชาชนกับการรับมือ “ภัยแล้ง”
1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันนี้
อันดับ 1 รู้สึกเป็นห่วง กังวล เข้าขั้นวิกฤต รุนแรง แล้งหนักกว่าทุกปี 43.80%
อันดับ 2 กลัวไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ ประชาชนเดือดร้อน สงสารชาวนาและสัตว์ต่างๆ 26.51%
อันดับ 3 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการป้องกันและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 22.19%
อันดับ 4 สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร และกระทบเศรษฐกิจ 16.14%
อันดับ 5 รัฐบาลต้องรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง บอกความจริง ไม่ปิดบัง 10.37%
2. ประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง 48.99%
ผลกระทบที่ได้รับ คือ น้ำประปาเค็ม น้ำขุ่น ไม่สะอาด น้ำไม่แรง
อากาศร้อนอบอ้าว มีผลต่อสุขภาพอนามัย ฯลฯ
อันดับ 2 ได้รับผลกระทบมาก 32.17%
ผลกระทบที่ได้รับ คือ ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม พืชผลเสียหาย
สัตว์เลี้ยงเป็นโรค ขาดน้ำ ขาดอาหาร ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ได้รับผลกระทบ 18.84%
เพราะ สถานการณ์เพิ่งเริ่มต้น อยู่ในเมือง ใกล้แหล่งน้ำ มีน้ำสำรองไว้ใช้
ได้นานหลายเดือน ฯลฯ
3. ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางการรับมือ กับ สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันนี้ อย่างไร?
3.1) “ประชาชน” ควรมีแนวทางการรับมือ คือ
อันดับ 1 ใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น 70.79%
อันดับ 2 วางแผนการใช้น้ำ หาภาชนะ สำรองน้ำไว้ใช้ 27.94%
อันดับ 3 แนะนำ บอกต่อให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อม 23.81%
3.2) “ภาครัฐ” ควรมีแนวทางการรับมือ คือ
อันดับ 1 ทุกฝ่ายช่วยกัน ทำงานรวดเร็ว แก้ปัญหาตรงจุด 52.43%
อันดับ 2 หาแหล่งน้ำสำรอง ขุดเจาะน้ำบาดาล ฝนเทียม 33.66%
อันดับ 3 รณรงค์ ประกาศ แจ้งเตือน ให้ทุกคนตื่นตัว 31.07%
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเตรียมการรับมือภัยแล้งของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ไม่ค่อยพึงพอใจ 47.44%
เพราะ เกษตรกรยังคงได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
ไม่มีการแก้ปัญหาระยะยาว ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่พึงพอใจเลย 35.64%
เพราะ เป็นปัญหาซ้ำซากเกิดขึ้นทุกปี ไม่มีการเตรียมพร้อม ไม่มีการรับมือ
ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเอง ฯลฯ
อันดับ 3 ค่อนข้างพึงพอใจ 14.62%
เพราะ รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือ อนุมัติงบประมาณ พยายามแก้ไขปัญหา
นำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน ฯลฯ
อันดับ 4 พึงพอใจมาก 2.30%
เพราะ นายกฯ ให้ความสำคัญ ดูแลใกล้ชิด มีหน่วยงานหลายฝ่ายให้ความร่วมมือ
และทำงานอย่างเต็มที่ ฯลฯ

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ