สวนดุสิตโพล: “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

ข่าวผลสำรวจ Monday March 16, 2020 09:00 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้าทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง โรคระบาด ภัยแล้ง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่มีแต่ความแตกแยก ล้วนส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

“5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง
อันดับ 1 กำลังใจจากคนในครอบครัว                    55.50%
สาเหตุ  ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญ ความรักความเข้าใจเป็นกำลังใจที่ดี
เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ได้ คนในครอบครัวพร้อมรับฟัง
ช่วยเหลือ และให้อภัยได้เสมอ ต้องการให้พ่อ/แม่ ลูกสุขสบาย มีความ
เป็นอยู่ที่ดี ฯลฯ
อันดับ 2 ตัวเราเอง                          48.97%
สาเหตุ  ในปัจจุบันไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากตัวเอง ต้องอดทน ยอมรับ
ปรับตัว พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ทำจิตใจให้เบิกบาน จะสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาได้ ฯลฯ
อันดับ 3 มีเงินใช้                           39.69%
สาเหตุ  เงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยสำคัญ
ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิต แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
การไม่มีเงิน เป็นหนี้ ทำให้เป็นทุกข์ ไม่มีความสุข เครียด ฯลฯ
อันดับ 4 การมีเพื่อนที่ดี มีที่ปรึกษา                     22.85%
สาเหตุ  เพื่อนช่วยเป็นกำลังใจ คอยให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ช่วยดึงสติ
ทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ต่อสู้กับ
ปัญหาต่อไปได้ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ฯลฯ
อันดับ 5 ศาสนา หลักธรรมคำสอน                     21.99%
สาเหตุ  ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลักธรรมคำสอนช่วยให้มีสติในการแก้ปัญหา
ช่วยให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่หลงผิด ดำเนินชีวิตด้วย
ความพอเพียง บริหารจัดการการเงินให้ดี ประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ฯลฯ
สวนดุสิตโพล: “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ