สวนดุสิตโพล: การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด

ข่าวผลสำรวจ Monday August 10, 2020 08:17 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด

สถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญและคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็ว สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมาก ทำให้หลายคนตระหนักและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆ เพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรณี “การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,123 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด

การระมัดระวังดูแลสุขภาพของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบ “ก่อน และ หลังมีโควิด-19 ระบาด” เป็นอย่างไร?

อันดับ  ประเด็น                       เปรียบเทียบ “ก่อน และ หลังมีโควิด-19 ระบาด”
                              มากขึ้น     เท่าเดิม     ลดลง
 1   การเอาใจใส่คนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน        80.59%     18.52%     0.89%
 2   การซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เช่น แมส เจลล้างมือ ฯลฯ     75.78%     18.25%     5.97%
 3   การดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ประจำตัว        69.01%     30.45%     0.54%
 4   การเลือกอาหารการกิน                  67.85%     30.28%     1.87%
 5   การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ             61.18%     32.59%     6.23%
 6   การทำความสะอาดบ้าน ที่อยู่อาศัย              59.39%     39.45%     1.16%
 7   การตรวจเช็คสุขภาพตนเอง เช่น วัดไข้ วัดความดัน ฯลฯ     54.14%     36.33%     9.53%
 8   การนอนหลับพักผ่อน                   49.07%     48.09%     2.84%
 9   การออกกำลังกาย                    40.34%     45.59%    14.07%
 10  การทำงานอดิเรก เช่น เล่มเกมส์ อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้     34.64%     56.01%     9.35%
 11  การซื้อประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ              22.89%     55.92%    21.19%
 12  การใช้บริการรถสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า รถตู้ ฯลฯ    13.18%     21.64%    65.18%
 13  การเข้าร่วมกิจกรรมสถานบันเทิง สถานที่แออัด         12.47%     10.95%    76.58%

สรุปผลการสำรวจ : การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด” กลุ่มตัวอย่าง 1,123 คน สำรวจระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 พบว่า พฤติกรรมด้านสุขภาพที่ประชาชนปฏิบัติมากขึ้น ได้แก่ การเอาใจใส่คนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ร้อยละ 80.59 รองลงมาคือ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ร้อยละ 75.78 ส่วนพฤติกรรมที่ปฏิบัติเท่าเดิม คือ การทำงานอดิเรกต่าง ๆ ร้อยละ 56.01 และพฤติกรรมที่ปฏิบัติลดลงมากที่สุด คือ การไปสถานบันเทิง สถานที่แออัด ร้อยละ 76.58

จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากมีการระบาดของโควิด-19 คนไทยมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทิศทาง “มากขึ้น” ล้วนเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉพาะปัจจัยด้านยารักษาโรคที่พบว่าคนไทยมีการตระเตรียมซื้ออุปกรณ์ ป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น และนอกจากจะซื้อเพื่อตนเองแล้ว ยังดูแลเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างมากขึ้นอีกด้วย พฤติกรรมป้องกันโควิด-19 ด้วยตนเองอย่างเคร่งครัดของคนไทยเช่นนี้ จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมากว่า 2 เดือน ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยค่อนข้างหวั่นไหวกับโอกาสการระบาดระลอกสองที่นักวิชาการด้านสุขภาพและนักระบาดวิทยาต่างออกมาเตือนคนไทยให้กำกับพฤติกรรม ตนตามวิถีใหม่ (New Normal) ให้เหนียวแน่น ผลโพลของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของการระบาดนี้ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างชัดเจน กล่าวคือพฤติกรรมเชิงป้องกันตนเองเพิ่มสูงขึ้น และพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคลดต่ำลง รวมทั้งการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพ อันเป็นพฤติกรรม ที่บุคลากรสุขภาพคาดหวังให้ประชาชนประพฤติปฏิบัตินั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วย อาจกล่าวได้ว่าวิกฤติการณ์โควิด-19 เป็นปัจจัยกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ (Health Protection) ที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ประเด็นที่น่าสนใจคือ การเอาใจใส่คนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับแรก จึงขอเสนอ “การ์ดอย่าตกเพื่อปกป้องตัวคุณ คนที่รักและ ครอบครัว” เป็นสโลแกนป้องกันการระบาดรอบใหม่ไว้ ณ ที่นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 089-9272324

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ