สวนดุสิตโพล: “การชุมนุมประท้วง”ของนักศึกษา ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday August 24, 2020 11:18 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “การชุมนุมประท้วง”ของนักศึกษา ณ วันนี้

จากกรณีที่คณะประชาชนปลดแอก ประกาศ 3 ข้อเรียกร้องสำคัญ คือ ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา และต้องหยุดคุกคามประชาชน จนมีการออกมาชุมนุม เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนมากขึ้น “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อกรณี “การชุมนุมประท้วง”ของนักศึกษา ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 197,029 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “การชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้”
อันดับ 1  เป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย               59.11%
อันดับ 2  ต้องไม่จาบจ้วงสถาบัน                      41.76%
อันดับ 3  ห่วงเรื่องความปลอดภัย/อาจมีผู้ไม่หวังดี                40.41%
อันดับ 4  ผู้เกี่ยวข้องควรรับฟัง                       40.10%
อันดับ 5  มีผู้อยู่เบื้องหลัง                         38.90%
อันดับ 6  เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออก/แสดงความคิดเห็น      33.79%
อันดับ 7  สร้างความวุ่นวาย/แตกแยก                    28.64%
อันดับ 8  เกมการเมือง                         28.29%
อันดับ 9  เป็นการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการปฏิรูประเทศ        26.53%
อันดับ 10 ต้องการเรียกร้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น/แสดงจุดยืน       26.48%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

2. ความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให้ “แก้ไขรัฐธรรมนูญ”
อันดับ 1  เห็นด้วย                           62.84%
เพราะ รัฐธรรมนูญไม่เป็นกลาง เป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการ
ไม่เป็นประชาธิปไตย ,อยากให้แก้ไขในหมวดที่มาของ ส.ว., ควรแก้ไข
เฉพาะบางมาตราที่ทำให้เกิดปัญหา, ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการร่าง
รัฐธรรมนูญ, ล้าสมัยไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่เห็นด้วย                          24.85%
     เพราะ เป็นรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมแล้ว, เป็นเพียงความต้องการของคน    12.31%
กลุ่มหนึ่งที่เสียผลประโยชน์, ผ่านการลงมติมาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขใหม่,
มีปัญหาอื่นเร่งด่วนให้แก้ไขมากกว่า เช่น โควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่แสดงความคิดเห็น

3. ความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให้ “พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภาหรือลาออก”
อันดับ 1  เห็นด้วย                           53.88%
เพราะ บริหารงานล้มเหลว ประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้า ไม่มีผลงาน
ไม่มีความรู้ความสามารถมากพอในการบริหาร, นายกฯ มาจากการ
การสืบทอดอำนาจ การได้มาของตำแหน่งขาดความชอบธรรม,
เศรษฐกิจตกต่ำ, เผด็จการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ, มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่เห็นด้วย                          38.43%
เพราะ เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ตั้งใจทำงาน มีความจงรักภักดี
เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี, ยังมองไม่เห็นใครที่มีความเหมาะสม
เข้ามาแทน, พล.อ.ประยุทธ์มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ควรให้โอกาสทำงานจนครบวาระ 4 ปีก่อน ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่แสดงความคิดเห็น                       7.69%

4. ความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให้ “หยุดคุกคามประชาชน”
อันดับ 1  เห็นด้วย                           59.47%
เพราะ การแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชน ควรเป็นไปอย่างอิสระ
ไม่โดนคุกคาม, เป็นการใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขต เผด็จการ, เป็นสิทธิและ
เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน, ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่เห็นด้วย                          29.19%
เพราะ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากปล่อยปะละเลย อาจทำให้
เกิดความวุ่นวายมากขึ้น, ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่ได้รับความเดือดร้อน
หรือรู้สึกว่าถูกคุกคามจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, เป็นเพียง
ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่แสดงความคิดเห็น                      11.34%

5. โดยภาพรวม ประชาชนเห็นด้วยกับการชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้ หรือไม่
อันดับ 1  เห็นด้วย                           53.71%
เพราะ เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกทางความคิดเห็น
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน, เป็นการเรียกร้อง/การกล้าแสดงออกของคนรุ่นใหม่
ที่ต้องการเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น, เป็นการแสดงออกถึง
อุดมการณ์หรือจุดยืน มีเป้าหมายที่ชัดเจน /ต้องการประชาธิปไตย ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่เห็นด้วย                          41.17%
เพราะ สิ่งที่เรียกร้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ถือเป็นการจาบจ้วง, อาจทำให้เกิดความวุ่นวาย การจราจรติดขัด,
อาจมีเบื้องลึกเบื้องหลัง, เป็นเวลาที่ไม่เหมาะสม เศรษฐกิจประเทศ
ชาติกำลังย่ำแย่ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ที่ยังมีอยู่ ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่แสดงความคิดเห็น                       5.12%

สรุปผลการสำรวจ : การชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 197,029 คน สำรวจ ระหว่างวันที่ 16 – 21 สิงหาคม 2563 พบผลที่สำคัญคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้ เป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 59.11 ไม่ควรจาบจ้วงสถาบันฯ 41.76% เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุม 40.41%

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 3 ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 62.84% (ไม่เห็นด้วย 24.85%) เห็นด้วยกับการ เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภาหรือลาออก 53.88% (ไม่เห็นด้วย 38.43%)และเห็นด้วยกับการเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชน 59.47% (ไม่เห็นด้วย 29.19%)

จากผลโพลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อการชุมนุมประท้วงว่าเป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่กล้า แสดงออก ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น แต่การชุมนุมนั้นก็ต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีความเป็นสุภาพชน ไม่จาบจ้วงสถาบันฯ ทั้งนี้ยังเป็นห่วง เรื่องความปลอดภัยเพราะอาจมีผู้ไม่หวังดี และในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการเรียกร้องชุมนุม 53.71% และไม่เห็นด้วย 41.17%

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลต่อกรณี การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่อาจ ปฏิเสธได้ว่านี่เป็นผลิตผลทางรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยโดยแท้ ที่รับรองสิทธิ เสรีภาพการชุมชน และการประท้วงของประชาชนหรือนักศึกษาที่มีต่อรัฐบาลหรื อสถาบันทางการเมืองอื่นๆ อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ก็จำต้องสำเนียกด้วยว่าไม่ควรให้เกินเลยกรอบของกฎหมายบ้านเมือง

ในขณะที่ผลการสำรวจส่วนใหญ่ต่อข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และรัฐบาลจึงควรใช้โอกาสนี้ทำสัญญาประชาคมและกำหนด Timeline ให้ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม หากข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ล่าช้าเกินควรหรือไม่ได้รับการสนองตอบจากรัฐบาลจะ ยิ่งทำให้เกิดความเร่งเร้าและเกิดข้อเรียกร้องให้รัฐบาลต้องยุบสภาหรือลาออกหรืออาจจะมีการออกมาขับไล่รัฐบาลเหมือนดั่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นได้ ดังนั้น รัฐบาล ควรรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆ ผ่านผลการสำรวจนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการคิด วิเคราะห์และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์มิให้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร. 092-3232833

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ