สวนดุสิตโพล: “ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก” ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ Monday October 5, 2020 10:28 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก” ในสายตาประชาชน

จากเหตุการณ์สะเทือนใจ กรณี ?จุ๋ม? ครูพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาล สังคมให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองวิตกกังวล เป็นห่วงความไม่ปลอดภัยของบุตรหลานเวลาอยู่ที่โรงเรียนมากขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,896 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ? 2 ตุลาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประสบการณ์ตรงเรื่อง ?ความรุนแรงในชั้นเรียน? ซึ่งเกิดจากครู
อันดับ 1  ไม่เคย                                   78.90%
อันดับ 2  เคย                                    21.10%
คือเรื่อง  โดนตีด้วยไม้บรรทัด ไม้เรียว แปรงลบกระดาน,หยิกที่แขน ขา ท้อง ดึงหู กระชากเสื้อ,
ถูกตะคอก ขู่ เสียงดัง พูดจาหยาบคาย,ขว้างปาสิ่งของใส่ เช่น แปรงลบกระดาน สมุด
หนังสือ,ขังในห้อง ให้อยู่ในที่มืด,ใช้หนังยางดีด เป็นต้น

2. ความคิดเห็นที่มีต่อข่าว ?ครู? ทำร้ายนักเรียน
อันดับ 1  เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง                 84.36%
อันดับ 2  ไม่มีจรรยาบรรณความเป็นครู ขาดจิตสำนึก                      83.41%
อันดับ 3  รู้สึกหดหู่ สลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น                        79.71%
อันดับ 4  โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย                    74.59%
อันดับ 5  กระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วน                 73.64%

3. สาเหตุที่ ?ครู? มักจะมีข่าวลักษณะนี้บ่อยมากขึ้น
อันดับ 1  ครูขาดจิตสำนึก ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู                      86.77%
อันดับ 2  การสอบคัดเลือกครูไม่สามารถคัดกรองครูดีได้จริง                    73.33%
อันดับ 3  โรงเรียนไม่เข้มงวด                              63.28%
อันดับ 4  สภาพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทำให้ครูเกิดความเครียด                 49.73%
อันดับ 5  ปัญหาครอบครัว/เรื่องส่วนตัว                           47.18%

4. เรื่องที่ผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลานมากที่สุด
อันดับ 1  การทำโทษของครู(ตี/หยิก/ดุ/ด่า)                         80.54%
อันดับ 2  การเรียน                                  62.41%
อันดับ 3  เพื่อนแกล้ง                                  54.08%
อันดับ 4  อาหารการกิน                                 43.11%
อันดับ 5  การเดินทาง (รถรับส่ง/รถสาธารณะ)                        40.46%

5. วิธีป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
อันดับ 1  ผู้บริหารโรงเรียนต้องสอดส่องดูแลและเอาใจใส่มากขึ้น                  79.80%
อันดับ 2  มีระบบการคัดเลือกครูที่ดี มีมาตรฐาน คัดคนดี มีใจรัก                  77.32%
อันดับ 3  ต้องควบคุม ดูแลทั้งพฤติกรรมของครูและเด็ก                      72.31%
อันดับ 4  ผู้ปกครองต้องคอยสังเกต ซักถาม ดูแลบุตรหลานใกล้ชิด                  68.46%
อันดับ 5  มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรง                          60.76%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ?ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก? ในสายตาประชาชน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ?ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก? จำนวน 1,896 คน วันที่ 29 กันยายน ? 2 ตุลาคม 2563 พบว่า จากกรณีครูทำร้ายนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ร้อยละ 84.36 สาเหตุที่มีข่าว ในลักษณะนี้บ่อยมากขึ้น เพราะครูขาดจิตสำนึก ร้อยละ 86.77 เรื่องที่ผู้ปกครองห่วงบุตรหลานมากที่สุด คือ การทำโทษของครู ร้อยละ 80.54 วิธีป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก คือ ผู้บริหารโรงเรียนต้องสอดส่องดูแล ร้อยละ 79.80 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องความรุนแรง ในชั้นเรียน ร้อยละ 21.10 (โดนตี หยิก ดึงหู ตะคอก ขว้างปาสิ่งของใส่ ฯลฯ)

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า กรณีที่เกิดขึ้นประชาชนมองว่า ?ครู? ขาดจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรจะต้องมี โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาฯ และผู้บริหารโรงเรียนควรเร่งดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และหามาตรการป้องกัน ทั้งนี้รัฐบาลเองก็ควรให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้โอกาสนี้ในการแก้ปัญหาของครู ทั้งระบบ ไม่เช่นนั้นจากปัญหาความรุนแรงในชั้นเรียนอาจเป็นเสียงดังที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลได้เช่นกัน

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

หากมองจากตัวเลข ?ความรุนแรงในชั้นเรียน? ซึ่งเกิดจากครู 21.10% ที่เคยมีประสบการณ์ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการตีด้วยไม้บรรทัด ไม้เรียว การหยิก หรืออื่น ๆ นั้น นับว่าน่ากลัวมาก แม้ว่า 21.10% อาจมองว่าเพียงแค่ประมาณ 1 ใน 5 นับว่าไม่เยอะ แต่หากมองถึงสิ่งนี้เกิดจากครู มันน่าจะเป็น ?0? (ศูนย์) เพราะ คนที่เป็นครูมีหน้าที่ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความเมตตาเด็ก สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง การตีหรือหยิก เพื่อการอบรมสั่งสอน ลงโทษเพื่อให้หลาบจำ ไม่ให้ทำ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีก มีการอธิบายความผิดให้เข้าใจ นักเรียนยอมรับความผิดและยอมรับการลงโทษนั้น ๆ สิ่งนี้อาจไม่ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดจากครู

กรณีครูจุ๋ม จะเรียกว่าเป็นครูก็ไม่ถูก เนื่องจากไม่ได้จบปริญญาตรีครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เป็นการกระทำที่ถือว่าผิด ถ้าเป็นข้าราชการก็คือการทำผิดวินัย เลยทีเดียว

โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

092-9545656

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ