สวนดุสิตโพล: มาช่วยแก้ “เสียงบ่น” ของคนไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday October 12, 2020 08:44 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: มาช่วยแก้ “เสียงบ่น” ของคนไทย

จากที่คนไทยต้องเผชิญวิกฤตและปัญหาต่างๆมากมาย มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 63 ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 เรื่องเศรษฐกิจ ภัยสังคม ตลอดจนความวุ่นวายทาง การเมือง จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงบ่นเสียงโอดครวญจากประชาชนและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการ สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุและวิธีแก้ไข ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ?5 เสียงบ่น? ของคนไทย ณ วันนี้
อันดับ 1  ข้าวของแพง                60.26%
อันดับ 2  รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย           50.43%
อันดับ 3  การทำงานของรัฐบาล            48.45%
อันดับ 4  โรงเรียน/ครูที่ไม่ได้คุณภาพ          47.16%
อันดับ 5  ความขัดแย้งทางการเมือง           46.03%

2. สาเหตุที่ ?บ่น? คือ
อันดับ 1  อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน         66.96%
อันดับ 2  อึดอัด/เบื่อ/ทนไม่ไหว            58.09%
อันดับ 3  อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น          54.43%
อันดับ 4  สะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้รับรู้          49.04%
อันดับ 5  เกิดความเครียด              48.09%

3. วิธีแก้ไข ?เสียงบ่น? คือ
อันดับ 1  ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ           64.65%
อันดับ 2  รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง         58.77%
อันดับ 3  สร้างความเสมอภาค/ไม่สองมาตรฐาน      45.12%
อันดับ 4  รัฐบาลต้องฟังความคิดเห็นประชาชน       44.34%
อันดับ 5  ทุกคนต้องช่วยกัน              43.39%

4. ใคร จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้
อันดับ 1  รัฐบาล                  61.19%
อันดับ 2  นายกรัฐมนตรี               55.05%
อันดับ 3  คนไทยต้องช่วยกัน              49.52%
อันดับ 4  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง             46.36%
อันดับ 5  เริ่มจากตัวเอง               39.60%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : มาช่วยแก้ ?เสียงบ่น? ของคนไทย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ?มาช่วยแก้เสียงบ่นของคนไทย? กลุ่มตัวอย่าง 1,164 คน สำรวจระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 พบว่า คนไทยบ่นเรื่องข้าวของแพงมากที่สุด 60.26% รองลงมาคือ เรื่องรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่าย 50.43% สาเหตุที่บ่น เพราะ อยากให้แก้ปัญหา อย่างเร่งด่วน 66.96% อึดอัด เบื่อ ทนไม่ไหว 58.09% วิธีแก้ไขเสียงบ่น คือ ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 64.65% รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 58.77% โดยเห็น ว่าคนที่ควรเข้ามาแก้ปัญหาเสียงบ่นมากที่สุด คือ รัฐบาล 61.19% รองลงมาคือ นายกรัฐมนตรี 55.05%

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าเรื่องที่คนไทยบ่นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหานี้ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และประชาชนอยาก ให้รัฐบาลและนายกฯ แก้ไขเร่งด่วนที่สุด เพราะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างมาก บางครั้งเสียงบ่นอาจเป็นเพียงเสียงที่น่ารำคาญแต่ในความเป็นจริงแล้ว เสียงบ่น ทั้งหมดนั้นก็คือเสียงของคนไทยที่รัฐบาลควรรับฟังและให้ความสำคัญนั่นเอง

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

การสำรวจเสียงบ่นของคนไทยเห็นได้ว่าปัญหาหลักที่ประชาชนบ่นถึงเป็นปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมตามลำดับ ซึ่งปัญหาทั้งสามมีความสัมพันธ์กัน ประเด็นแรก ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน มากที่สุดโดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้น และปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ดังนั้น การบริหาร เศรษฐกิจสาธารณะของรัฐบาลจึงมีความสำคัญและท้าทายมาก การดำเนินมาตรการทางการคลังทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ของไทยและของโลกต้องสามารถกระตุ้นการบริโภคของคนไทยและภาคการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง

นอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากแล้ว รัฐบาลควรคำนึงถึงความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อแก้ไข ปัญหาสังคมและการเมืองด้วย ดังที่ประชาชนเห็นว่าตนเองและคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เช่นกัน

โดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 02-2445350-1

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ