สวนดุสิตโพล: ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรกในรอบ 6 ปี

ข่าวผลสำรวจ Monday November 16, 2020 11:37 —สวนดุสิตโพล

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 นับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หลังจากที่ว่างเว้นมานาน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องความเป็นธรรม โปร่งใส ผู้สมัครยึดปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. จำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1  มาก                  38.81%
อันดับ 2  ค่อนข้างมาก               35.32%
อันดับ 3  น้อย                  20.59%
อันดับ 4  ไม่ให้ความสำคัญเลย            5.28%

2. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นฐานให้ผู้สมัครก้าวไปสู่การเป็น ส.ส. หรือ นักการเมืองระดับชาติ
อันดับ 1  เห็นด้วย                77.05%
อันดับ 2  ไม่เห็นด้วย               22.95%

3. ประชาชนสนใจ ?การเมืองระดับชาติ? หรือ ?การเมืองระดับท้องถิ่น? มากกว่ากัน
อันดับ 1  สนใจเท่า ๆ กัน             54.20%
อันดับ 2  สนใจการเมืองระดับชาติมากกว่า       21.62%
อันดับ 3  สนใจการเมืองระดับท้องถิ่นมากกว่า      15.20%
อันดับ 4  ไม่สนใจเลย               8.98%

4. ?3 คุณลักษณะเด่น? ที่ผู้สมัคร อบจ. ควรจะมี
อันดับ 1  เป็นคนดี มีคุณธรรม            79.51%
อันดับ 2  ทำงานโปร่งใส             72.30%
อันดับ 3  รับรู้ปัญหาและเข้าใจท้องถิ่น         72.01%

5. ?3 เรื่องเร่งด่วน? ที่ประชาชนอยากให้ อบจ. ช่วยเหลือมากที่สุด
อันดับ 1  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน           73.28%
อันดับ 2  ขจัดยาเสพติด อบายมุข          67.75%
อันดับ 3  ส่งเสริมอาชีพ/จ้างงาน          64.12%

6. ประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นธรรมโปร่งใสของการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1  ไม่ค่อยเชื่อมั่น              39.75%
อันดับ 2  ค่อนข้างเชื่อมั่น             31.54%
อันดับ 3  เชื่อมั่น                14.45%
อันดับ 4  ไม่เชื่อมั่น               14.26%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรกในรอบ 6 ปี

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรกในรอบ 6 ปี กลุ่มตัวอย่าง 1,059 คน สำรวจระหว่าง วันที่ 5 ? 12 พฤศจิกายน 2563 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ในระดับมากและค่อนข้างมาก ร้อยละ 38.81 และ 35.32 ตามลำดับ โดยเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นฐานให้ผู้สมัครก้าวไปสู่การเป็น ส.ส. หรือ นักการเมืองระดับชาติ ร้อยละ 77.05 ทั้งนี้สนใจการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นพอ ๆ กัน ร้อยละ 54.20 คุณลักษณะเด่นที่ผู้สมัครควรจะมีคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ร้อยละ 79.51 เรื่องด่วนที่ควรทำ คือ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร้อยละ 73.28 และภาพรวมประชาชน ไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง ร้อยละ 39.75

กว่า 6 ปีที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่น ผลการสำรวจจึงสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เรื่องของความโปร่งใส ต่อการจัดการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่เช่นนั้นแล้วความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งก็จะยิ่งลดน้อยลง ทั้งนี้ผู้สมัครเองก็ต้องมีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน และเมื่อ เข้ามาแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตัดสินใจเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร จัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้หลักคิดที่ว่า ?ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ และเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะมอบอำนาจที่มีอยู่ให้กับตัวแทนไปทำหน้าที่ตามความต้องการของพวกเขาเอง? ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับการเลือกตั้ง อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ที่จะถึงนี้ จะเป็นการเริ่มขับเคลื่อนการบริหารงานท้องถิ่นเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังจากว่างเว้นมา 6-8 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ จึงค่อนข้างให้ความสำคัญ และคาดหวังที่จะได้ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม เข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชน

หากการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม อันจะเป็นการลดความขัดแย้งในชุมชนและเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในท้องถิ่นและประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการอำนวยการเลือกตั้งครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.จตุพล ดวงจิตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โทร. 089-2860108

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ