สวนดุสิตโพล: บทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวผลสำรวจ Wednesday June 9, 2021 11:07 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนทุกภูมิภาค จำนวน 10,880 ตัวอย่าง (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ? 4 มิถุนายน 2564 สรุปผลการสำรวจดังนี้

1.     การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ?โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)?
อันดับ 1     ติดตามเป็นประจำทุกวัน     74.19%
อันดับ 2     ติดตามบ้างเป็นบางวัน     23.53%
อันดับ 3     ไม่ค่อยได้ติดตาม     1.94%
อันดับ 4     ไม่ได้ติดตามเลย     0.34%


2.     ความรู้สึกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบัน
อันดับ 1     วิตกกังวล     33.46%
อันดับ 2     รู้สึกย่ำแย่     16.88%
อันดับ 3     เกิดความกลัว     15.69%
อันดับ 4     เครียด     13.22%
อันดับ 5     หวาดผวา/หวาดระแวง     11.43%
อันดับ 6     เฉย ๆ ไม่ได้รู้สึกอะไร     8.12%
อันดับ 7     ระมัดระวังตนเอง     0.83%
อันดับ 8     เบื่อหน่าย     0.22%
*     อื่น ๆ     0.15%


3.     การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นำเสนอ 5 อันดับแรก
อันดับ 1     การจัดเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     86.74%
อันดับ 2     การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย     84.99%
อันดับ 3     การส่งทหารช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามกับรัฐบาล     81.52%
อันดับ 4     ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     80.49%
อันดับ 5     การสนับสนุน เตียง ที่นอนให้กับโรงพยาบาลสนาม     79.70%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)4.     ความพึงพอใจต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นำเสนอ 5 อันดับแรก
ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 จาก (คะแนนเต็ม 5.00)
อันดับ 1     การให้ทหารบริจาคโลหิตเพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิต ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     80.00%
อันดับ 2     การจัดเตรียมตั้ง โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     79.60%
อันดับ 3     การส่งทหารช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามกับรัฐบาล     79.40%
อันดับ 4     การสนับสนุนเตียง ที่นอนให้กับโรงพยาบาลสนาม     79.20%
อันดับ 5     การส่งแพทย์ทหารช่วยเหลือการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข และการตั้งศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อจัดรถ รับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อและผู้หายป่วย ฟรี     78.60%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

5.     ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (5 อันดับแรก)
อันดับ 1     เน้นการปฏิบัติหน้าที่หลักให้ดี และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแทน     12.64%
อันดับ 2     เร่งสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความจริงใจในการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติ     12.13%
อันดับ 3     รู้สึกดีที่กองทัพบกช่วยดูแลประชาชน เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน     11.62%
อันดับ 4     เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกองทัพบก ให้มากขึ้น     11.42%
อันดับ 5     เพิ่มกองกำลังในการปิดกั้นเขตแดน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย      10.01%

สวนดุสิตโพล


สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนทุกภูมิภาค จำนวน 10,880 ตัวอย่าง (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ? 4 มิถุนายน 2564 สรุปผลการสำรวจดังนี้
การติดตามข่าวสารและความรู้สึกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 74.19 โดยรู้สึกวิตกกังวล มากที่สุด ร้อยละ 33.46 รองลงมาคือรู้สึกย่ำแย่ ร้อยละ 16.88 และเกิดความกลัว ร้อยละ 15.69 ตามลำดับ
การรับรู้บทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนรับรู้บทบาทของกองทัพบกในเรื่องของการจัดเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่สุด ร้อยละ 86.74 รองลงมาคือการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ร้อยละ 84.99 และการส่งทหารช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามกับรัฐบาล ร้อยละ 81.52
ภาพรวมความพึงพอใจต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าเฉลี่ย 3.89 (คิดเป็นร้อยละ 77.70) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือการให้ทหารบริจาคโลหิตเพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าเฉลี่ย 4.00 (คิดเป็นร้อยละ 80.00) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการจัดเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าเฉลี่ย 3.98 (คิดเป็นร้อยละ 79.60) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และการส่งทหารช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามกับรัฐบาล ค่าเฉลี่ย 3.97 (คิดเป็นร้อยละ 79.40) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนต้องการให้กองทัพบกเน้นการปฏิบัติหน้าที่หลักให้ดี และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแทน มากที่สุด ร้อยละ 12.64 รองลงมาคือ เร่งสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความจริงใจในการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 12.13 และรู้สึกดี ที่กองทัพบกช่วยดูแลประชาชน เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ร้อยละ 11.62
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าประชาชนจะรับรู้ถึงบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังมีบางส่วนที่มองว่ากองทัพบกควรเน้นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่หลักให้ดี และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแทน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความจริงใจในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้รูปแบบเป็นทางการผ่านช่องทางการสื่อสารปกติแล้ว การสื่อสารผ่านทางในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยนำ Influencer ที่น่าเชื่อถือ เข้ามาเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในรูปแบบของภาพและเสียง เผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และภาพลักษณ์ที่น่าจดจำได้มากขึ้น

สวนดุสิตโพล

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ