สวนดุสิตโพล: ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday June 14, 2021 08:31 —สวนดุสิตโพล

ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19

/

จากที่รัฐบาลกำหนดแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดและหวังให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19? สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,450 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชน กรณี กำหนดให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ
อันดับ 1     ควรดำเนินการโดยเร่งด่วน      66.87%
อันดับ 2     เป็นเรื่องสำคัญ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน          62.44%
อันดับ 3     อยากให้เร่งกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง     61.19%
อันดับ 4     ควรมีวัคซีนให้เลือกหลากหลาย มีประสิทธิภาพ                60.29%
อันดับ 5     มีการสื่อสารที่ชัดเจน ไม่สร้างความสับสน                   56.27%2. ความมั่นใจของประชาชน ต่อ การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนของรัฐบาล
   ไม่ค่อยมั่นใจ 36.36%   ค่อนข้างมั่นใจ 30.26%   ไม่มั่นใจเลย 22.69%   มั่นใจมาก 10.69%
3. ประชาชนคิดว่าการฉีดวัคซีนให้ได้ 50 ล้านคน ครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 จะสำเร็จหรือไม่
ไม่น่าจะสำเร็จ 57.61%   น่าจะสำเร็จ 42.39%
4. ประชาชนคิดว่าปัญหาการฉีดวัคซีนของไทยในปัจจุบัน คือ
อันดับ 1     จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ ไม่หลากหลายยี่ห้อ     77.87%
อันดับ 2     กังวลเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน         67.29%
อันดับ 3     การกระจายวัคซีนล่าช้า               65.56%
อันดับ 4     ภาครัฐชี้แจงข้อมูลไม่ชัดเจน ทำให้สับสน         62.79%
อันดับ 5     มีข่าวลือ ข่าวปลอมจำนวนมาก              58.58%


5. ประชาชนคิดว่าทำอย่างไร การฉีดวัคซีนจึงจะรวดเร็วมากขึ้นและทั่วถึงทั้งประเทศ
อันดับ 1     นำเข้าวัคซีนให้หลากหลายยี่ห้อ เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น     78.74%
อันดับ 2     วางแผนการกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ              63.92%
อันดับ 3     ภาครัฐสื่อสารชัดเจน ไม่เปลี่ยนไปมา     60.18%
อันดับ 4     จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเสี่ยงอย่างเหมาะสม     59.28%
อันดับ 5     ให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้           56.79%


6. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับกรณีวัคซีนทางเลือกโดยประชาชนต้องจ่ายเงินเอง
   ไม่เห็นด้วย 34.00%    เห็นด้วย 23.64%    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 21.90%   ค่อนข้างเห็นด้วย 20.46%
7. ประชาชนจะลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือกที่ต้องจ่ายเงินเองหรือไม่
   ไม่สนใจ 37.38%     สนใจลงทะเบียนจองวัคซีน 32.34%     ยังไม่ตัดสินใจ 30.28%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
สรุปผลการสำรวจ : ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19
?ไม่เชื่อมั่น ไม่น่าจะฉีดได้ตามเป้า ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินฉีดวัคซีนเอง?

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,450 คน สำรวจวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 พบว่า การกำหนดให้การฉีดวัคซีน เป็นวาระแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการโดยเร่งด่วน ร้อยละ 66.87 โดยประชาชนไม่ค่อยมั่นใจต่อการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนของรัฐบาล ร้อยละ 36.36 และคิดว่าการตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ 50 ล้านคน ครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ไม่น่าจะสำเร็จ ร้อยละ 57.61 มองว่าปัจจุบันปัญหาการฉีดวัคซีน คือ จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ ไม่หลากหลายยี่ห้อ ร้อยละ 77.87 ต้องนำเข้าวัคซีนให้มากขึ้น ร้อยละ 78.74 ทั้งนี้ไม่เห็นด้วยกับวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องจ่ายเงินเอง ร้อยละ 34.00 และไม่สนใจจะจองวัคซีนทางเลือก ร้อยละ 37.38

ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2 พันล้านโดส ขณะที่ไทยฉีดได้สะสม 5.67 ล้านโดส ประมาณ 1.52 ล้านคน หรือ          คิดเป็น 2.2% ของประชากรทั้งหมด ถึงแม้จะมีการประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ แต่จากผลการสำรวจกลับพบว่าประชาชนยังไม่เชื่อมั่นการบริหารจัดการวัคซีนเท่าใดนัก และไม่คิดว่ารัฐบาลจะฉีดวัคซีนได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ด้วย ณ เวลานี้จึงควรแยกเกมการเมืองให้ออกจากชีวิตประชาชน บริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนโดยเร็ว

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

การกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด          ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต แต่การที่ประเทศไทยจะสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอและทันเวลา การกระจายวัคซีนในพื้นที่ต่างๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและความพร้อมในการฉีดวัคซีน การที่รัฐบาลมีการติดตามอาการข้างเคียงจากการ           รับวัคซีน ตลอดจนการช่วยเหลือทางการเงินเบื้องต้นกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนั้น ก็เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การนำเข้าวัคซีนทางเลือกขององค์การเภสัชกรรมร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนก็ทำให้ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น และยังเป็นการช่วยรัฐบาลในการกระจายวัคซีนสู่ประชาชนที่สนใจและมีกำลังซื้อ เพิ่มโอกาสในการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ