สวนดุสิตโพล: บทเรียนจากเหตุระเบิดโรงงาน กิ่งแก้ว

ข่าวผลสำรวจ Monday July 12, 2021 08:39 —สวนดุสิตโพล

/

จากกรณีเหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความเสียหายต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ รวมถึงอันตรายจากสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,266 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร กับ เหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
อันดับ 1     เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง สร้างความเสียหายอย่างมาก      88.54%
อันดับ 2     เจ้าหน้าที่ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ จึงควบคุมเพลิงได้ช้า     83.87%
อันดับ 3     การสั่งการ การแก้ปัญหาค่อนข้างล่าช้า      82.13%
อันดับ 4     รู้สึกหดหู่ มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจำนวนมาก         76.68%
อันดับ 5     อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงโดยเร็ว                         41.58%2. ประชาชนคิดว่าการระเบิดครั้งนี้ เกิดจากสาเหตุใด
อันดับ 1     การรั่วไหลของสารเคมี            67.02%
อันดับ 2     ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ         63.95%
อันดับ 3     มีเพลิงไหม้ลุกลามจนเกิดการระเบิด     51.66%
อันดับ 4     โรงงานก่อตั้งมานาน อาคารเก่า     39.53%
อันดับ 5     ไฟฟ้าลัดวงจร     26.68%


3. สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้
อันดับ 1     ตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ      92.00%
อันดับ 2     มีมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่      89.78%
อันดับ 3     ควรมีระบบเตือนภัยที่รวดเร็ว และแนวทางการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน     78.45%
อันดับ 4     ทำงานเชิงรุก ประสานกับท้องถิ่น          70.60%
อันดับ 5     เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย       59.11%


4. บทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้
อันดับ 1     ให้ความสำคัญกับงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยมากขึ้น     69.99%
อันดับ 2     ควรมีแผนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน         68.96%
อันดับ 3     ต้องมีการจัดการมลพิษตกค้างอย่างเป็นระบบ         62.23%
อันดับ 4     ควรทำงานประสานกันทุกภาคส่วน ทั้งระดับรัฐบาลและท้องถิ่น      60.57%
อันดับ 5     เร่งแก้ปัญหาเรื่องผังเมือง      59.94%


5. ประชาชนพึงพอใจกับการแก้ปัญหาในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
  ไม่ค่อยพอใจ 39.38%    ค่อนข้างพอใจ 30.71%    ไม่พอใจ 27.13%    พอใจมาก 2.78%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : บทเรียนจากเหตุระเบิดโรงงาน กิ่งแก้ว

     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี บทเรียนจากเหตุระเบิดโรงงาน   กิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,266 คน ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าเหตุการณ์นี้รุนแรง สร้างความเสียหายอย่างมาก ร้อยละ 88.54 คิดว่าเกิดจากสาเหตุการรั่วไหลของสารเคมี ร้อยละ 67.02 สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาล คือ ควรตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ร้อยละ 92.00 บทเรียน        ที่ได้รับคือ ควรให้ความสำคัญกับงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยมากขึ้น ร้อยละ 69.99 ทั้งนี้ยังไม่ค่อยพอใจกับการแก้ปัญหาในภาพรวม ร้อยละ 39.38
     เหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้ในภาคอุตสาหกรรมของไทยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง แต่กลับพบว่าการรับมือ          และแก้ปัญหายังทำได้ไม่รวดเร็วนัก อีกทั้งยังเปิดให้เห็นจุดอ่อนในเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางผังเมือง ระบบการระงับป้องกันภัยที่ยังไม่ทันสมัย กฎระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่น ทำให้การอพยพทำได้ล่าช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์โควิด-19 บทเรียนครั้งนี้จึงไม่ควรเป็นเพียงการบันทึกเรื่องราว แต่ควรนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เช่นนั้นเหตุการณ์นี้ก็จะเหมือนไฟไหม้ฟาง เหมือนกับที่ผ่าน ๆ มา

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

ประชาชนมองว่าเหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้วมีความรุนแรงนำไปสู่ความเสียหายอย่างมาก และไม่ค่อยพอใจกับการแก้ไขปัญหาในภาพรวม อาจเป็นเพราะว่านี่ไม่ใช่เหตุระเบิดจากสารเคมีครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งผลของการสำรวจยังสะท้อนให้เห็นว่า บทเรียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจต้องนำไปสู่การปฏิรูปเรื่องกฎหมายผังเมือง แผนระงับภัยฉุกเฉิน การจัดทำฐานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นรวมไปถึงภาครัฐยังสามารถติดตามเรื่องสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดขึ้นได้ และสิ่งที่สำคัญ คือ ต้องมีการให้ความรู้ การสร้างความตระหนักแก่ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุดเผชิญเหตุ หน่วยผจญเพลิงให้มีความพร้อมในการรับมือด้วย

ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ