สวนดุสิตโพล: คนไทยในยุควิกฤติ โควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday July 19, 2021 08:31 —สวนดุสิตโพล

/

คนไทย ณ วันนี้ ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูง อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก ถึงแม้จะมีการเร่งฉีดวัคซีนแต่ก็ยังทำไม่ได้รวดเร็วนัก จึงทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าสถานการณ์ครั้งนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤติของประเทศหรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,702 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้
1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ณ วันนี้
  ยังไม่ได้ฉีด 49.35%     ฉีดแล้ว 1 เข็ม 38.84%     ฉีดแล้ว 2 เข็ม 11.81%
2. หากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ประชาชนอยากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2-3 เป็นยี่ห้อใด
เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า 41.86%  ไฟเซอร์ 25.39%  โมเดอร์นา 24.22%
  เข็มที่ 1 ซิโนแวค       อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็น ไฟเซอร์ 30.07%  โมเดอร์นา 26.09%  ซิโนแวค 22.46%
  เข็มที่ 1 ซิโนฟาร์ม      อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็น ซิโนฟาร์ม 50.00% โมเดอร์นา 25.00% ไฟเซอร์ 16.67%
3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ประเทศไทย ณ วันนี้อยู่ในภาวะวิกฤติมากน้อยเพียงใด
  วิกฤติมาก 60.93%     วิกฤติ 24.12%     ค่อนข้างวิกฤติ 14.95%
4. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่บ่งชี้ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤติ
อันดับ 1     ยอดผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น              89.24%
อันดับ 2     บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19/คนทำงานไม่เพียงพอ     81.08%
อันดับ 3     สถานประกอบการ/ร้านค้า ปิดกิจการ คนตกงาน ว่างงาน      77.71%
อันดับ 4     การฉีดวัคซีนล่าช้า วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ      75.75%
อันดับ 5     ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้        73.45%


5. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยควรทำอย่างไร จึงจะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ได้
อันดับ 1     รัฐบาลต้องจริงใจ ไม่แสวงหากำไรจากประชาชน        78.47%
อันดับ 2     ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้บุคลากรทางการแพทย์โดยเร็ว     76.70%
อันดับ 3     จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายยี่ห้อให้ประชาชน            75.04%
อันดับ 4     มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุก กักพื้นที่การแพร่ระบาด             74.69%
อันดับ 5     หยุดเล่นเกมการเมือง เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านเข้ามาช่วยกันทำงาน      69.97%


6. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้เมื่อไร
   มากกว่า 2 ปี 36.74%    1 ปี 27.60%    2 ปี 25.93%    6 เดือน 9.73%
7. ประชาชนคิดว่าใคร/หน่วยงานใดที่จะช่วยพาให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้
อันดับ 1     ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน     36.15%
อันดับ 2     นายกรัฐมนตรี     17.03%
อันดับ 3     กระทรวงสาธารณสุข      10.61%
อันดับ 4     ตนเอง     9.77%
อันดับ 5     กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์     9.71%


*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : คนไทยในยุควิกฤติ โควิด-19

     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?คนไทยในยุควิกฤติ โควิด-19? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,702 คน สำรวจระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564 พบว่า ประชาชนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 49.35 โดยกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้วเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ร้อยละ 41.86        ไฟเซอร์ ร้อยละ 25.39 ส่วนกลุ่มที่ฉีดเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็น ไฟเซอร์ ร้อยละ 30.07 โมเดอร์นา        ร้อยละ 26.09 ทั้งนี้มองว่าสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้วิกฤติมาก ร้อยละ 60.93 เพราะยอดผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม           มากขึ้น ร้อยละ 89.24 วิธีการที่จะทำให้ฝ่าวิกฤติไปได้ คือ รัฐบาลต้องจริงใจ ไม่แสวงหากำไรจากประชาชน ร้อยละ 78.47 และคิดว่าจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปี ร้อยละ 36.74 โดยประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน ร้อยละ 36.15
     องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาเตือนว่าสถานการณ์โควิด-19 นั้นยังห่างไกลจุดจบ โลกอาจจะต้องเผชิญกับการกลายพันธุ์ของไวรัส ส่วนในประเทศไทยเองก็ได้มีการเรียกร้องให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA ให้กับบุคลากรด่านหน้า และเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเร็ว แต่ด้วยยังไม่มีวัคซีนให้ฉีด โคแวกซ์ (COVAX) ก็ไม่ได้เข้าร่วม             การเจรจาเพื่อต่อรองนำเข้าวัคซีนก็ยังไม่เห็นความชัดเจน จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากขึ้นโดยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยอยู่ใน ?ยุควิกฤติโควิด-19? นั้นไม่เกินจริง

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

ในวันนี้สิ่งที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงคือ การเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ ผู้ที่รับวัคซีนย่อมมีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีน ดังตัวอย่างประเทศจีนที่ทำประสบความสำเร็จมาแล้ว ขอให้ประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนลงทะเบียนและรับวัคซีนตามนัดหมาย ส่วนคนที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วต้องการจะรับวัคซีนต่างชนิดนั้น ต้องคำนึงถึงระยะเวลาและวัคซีน        ที่ต้องการ อาจต้องจัดสรรให้กลุ่มเสี่ยงก่อน เมื่อดูถึงยอดตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้พบว่าขึ้นถึงหลักหมื่น และบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ขาดกำลังหลักในการทำงาน เรียกได้ว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะวิกฤติแล้ว ส่วนยอด        ผู้ติดเชื้อจะถึงหลักแสนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งทุกคนในชาติ ต้องร่วมแรงร่วมใจกันจึงจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ในอดีตเราเคยมีการสู้รบระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันการสู้รบครั้งนี้เรามีศัตรูเดียวกันคือโควิด-19 เราต้องช่วยกันจึงจะก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ