สวนดุสิตโพล: การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday August 2, 2021 08:30 —สวนดุสิตโพล

ปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพต้องประสบกับปัญหาวิกฤติไม่แตกต่างกัน การออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์            การแก้ปัญหาของรัฐบาลจึงมีให้เห็นมากขึ้น เนื่องจากทุกคนเดือดร้อนและต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19? สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจ           ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,121 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้
อันดับ 1     โควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น         91.71%
อันดับ 2     ประชาชนทำมาหากินลำบาก สภาพจิตใจย่ำแย่          87.35%
อันดับ 3     ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน         80.81%
อันดับ 4     วิกฤติมาก มองไม่เห็นทางออก        70.72%
อันดับ 5     ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น     69.49%2. ประชาชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองมากน้อยเพียงใด
   ไม่ค่อยมีอิสระ 33.64%   มีอิสระมาก 24.76%   มีอิสระพอสมควร 21.25%   มีอิสระน้อย 20.35%
3. ประชาชนมักแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านช่องทางใด
อันดับ 1     การพูดคุย     69.33%
อันดับ 2     การแชตทางไลน์ (Line)        60.09%
อันดับ 3     โพสต์บนเฟซบุ๊ก (Facebook)       40.83%
อันดับ 4     การพูดคุยทางโทรศัพท์        38.61%
อันดับ 5     โพสต์บนทวิตเตอร์ (Twitter)     17.22%


4. การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
อันดับ 1     เป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย          79.02%
อันดับ 2     สะท้อนการทำงานทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน      68.44%
อันดับ 3     ต้องการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา           67.77%
อันดับ 4     เป็นการระบายความอัดอั้นตันใจวิธีหนึ่ง     58.90%
อันดับ 5     อาจมีผู้ไม่หวังดี สร้างกระแส โจมตีกัน        56.34%


5. การแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองในยามวิกฤติโควิด-19 นี้ ควรทำอย่างไร
อันดับ 1     เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น     73.38%
อันดับ 2     ใช้สิทธิของตนเองอย่างเหมาะสม     66.24%
อันดับ 3     เน้นสร้างสรรค์ เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา       65.04%
อันดับ 4     ไม่ยั่วยุ สร้างความแตกแยก        58.47%
อันดับ 5     แสดงความคิดเห็นในขอบเขตที่สามารถแสดงได้     57.22%


6. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ศิลปินดารา/อินฟลูเอนเซอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้
     เห็นด้วย 68.88%      ไม่เห็นด้วย 16.22%      ไม่แน่ใจ 14.90%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติโควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,121 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ โควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 91.71 ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ยังไม่ค่อยมีอิสระเท่าใดนัก ร้อยละ 33.64 มักจะแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุย ร้อยละ 69.33 โดยมองว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 79.02 ทั้งนี้ควร เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ร้อยละ 73.38 และประชาชนเห็นด้วยกับการที่ศิลปินดารา/อินฟลูเอนเซอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้ ร้อยละ 68.88 การที่ผลโพลมองว่าประชาชนยังไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเท่าใดนักทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของประชาชนที่อยากระบายความอัดอั้นตันใจและส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยินมากขึ้น เพราะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือคนธรรมดาก็ย่อมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วว่า...จะอยากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

     ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดารา/คนดัง influencer ได้ ออกมา Call out วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจนนำมาสู่ข้อสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ และประชาชนมีอิสระเสรีภาพมากเพียงใด        ในการออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
ในส่วนนี้พิจารณาได้ว่า การกระทำใดจะเป็นความผิดหรือไม่ต้องดูว่าในขณะที่กระทำได้มีบทกฎหมายตัวใดหรือไม่ที่ระบุว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด หรือต้องรับโทษจากการกระทำนั้น เช่น การโพสต์ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูล         อาจเข้าข่ายความผิดได้ ดังนั้น การต่อสู้ของคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก็คงต้องบอกว่า "เป็นสิ่งที่สามารถทำได้" ด้วยการกล่าวอ้างสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 34, 35 และเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งอยู่ในวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ตาม ป.อาญามาตรา 329 (3) และไม่สมควรที่จะถูกรัฐบาลฟ้องหรือดำเนินคดีใดๆ เพราะจะแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ปิดกั้นเสรีภาพและปิดกั้นการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ
ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ