สวนดุสิตโพล: พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday September 6, 2021 08:50 —สวนดุสิตโพล

การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้คนไทยต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายด้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 การดูแลสุขภาพร่างกาย และสถานภาพทางการเงินที่ไม่มั่นคง           เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,218 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ? 2 กันยายน 2564 สรุปผลได้ ดังนี้


1. ?5 พฤติกรรม?ของประชาชนที่ ?เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง? ในยุคโควิด-19
อันดับ 1     ไปร่วมงานสังสรรค์ งานมงคล อวมงคล     90.50%
อันดับ 2     การเดินทางท่องเที่ยว     89.50%
อันดับ 3     รับประทานอาหารนอกบ้าน     87.25%
อันดับ 4     ไปศาสนสถาน วัด โบสถ์ มัสยิด ฯลฯ     86.75%
อันดับ 5     เยี่ยมพ่อแม่ ญาติพี่น้อง     82.00%

2. ?5 พฤติกรรม?ของประชาชนที่ ?ไม่เปลี่ยนแปลงเลย? ในยุคโควิด-19
อันดับ 1     การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่     55.48%
อันดับ 2     สมัครบริการดูความบันเทิงต่าง ๆ (Streaming) แบบจ่ายเงิน     39.86%
อันดับ 3     เสริมความงาม แต่งหน้า ตัดผม     31.06%
อันดับ 4     การช่วยเหลือกัน ความมีน้ำใจ การบริจาค     29.44%
อันดับ 5     ความสนุก อารมณ์ขัน     29.08%

3. ?5 พฤติกรรม?ของประชาชน ?ที่เกิดขึ้นใหม่? ในยุคโควิด-19
อันดับ 1     สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา/เลือกซื้อหน้ากากหลายแบบมากขึ้น        90.12%
อันดับ 2     ทำอาหารรับประทานเอง      60.41%
อันดับ 3     เข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ เช่น คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้      57.51%
อันดับ 4     ชำระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านมือถือ      54.77%
อันดับ 5     ดูแลสุขภาพ รับประทานวิตามิน อาหารเสริม     51.20%

4. ในภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19 หรือไม่
อันดับ 1     ค่อนข้างพึงพอใจ     35.48%
อันดับ 2     ไม่ค่อยพึงพอใจ     27.79%
อันดับ 3     ไม่พึงพอใจ     21.84%
อันดับ 4     พึงพอใจ     14.89%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19

     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,218 คน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ? 2 กันยายน 2564 พบว่า พฤติกรรม       ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมากที่สุด คือ การไปร่วมงานสังสรรค์ต่าง ๆ ร้อยละ 90.50 รองลงมาคือ การเดินทางท่องเที่ยว          ร้อยละ 89.50 ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย คือ การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่ ร้อยละ 55.48 โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ คือ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเลือกซื้อหน้ากากหลากหลายแบบมากขึ้น ร้อยละ 90.12 ภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ร้อยละ 35.48 และไม่ค่อยพึงพอใจ ร้อยละ 27.79
สถานการณ์โควิด-19 บีบให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะพอใจหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เช่น การใส่หน้ากาก ล้างมือ ทำอาหาร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องพึ่งตนเองระหว่างที่รอการบริหารจัดการของภาครัฐ ยิ่งไปกว่านั้นการที่ประชาชนไม่สามารถออกไป           ทำกิจกรรมปฏิสังสรรค์กันได้ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพจิต อีกทั้งยังกระทบต่อภาคเศรษฐกิจด้วย

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เช่น การไปร่วมงานสังสรรค์ การเดินทางท่องเที่ยว การรับประทานอาหารนอกบ้าน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการคุมเข้มของภาครัฐในการห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประชาชนจึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐ แต่ยังพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่           ดูความบันเทิงแบบจ่ายเงินและเสริมความงาม เนื่องจากเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สามารถกระทำได้ในเคหะสถาน          ของตนเอง โดยประชาชนได้มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคโควิด-19 ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนได้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จนเป็นปกติ หรือที่เรียกว่า (New Normal) ทั้งนี้ยังมีมิติทางสังคมที่สะท้อนลักษณะนิสัยของคนไทยที่แม้ว่าโควิด-19 จะทำให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน แต่ยังคงการช่วยเหลือกัน ความมีน้ำใจ และมีอารมณ์ขัน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของคนไทย
อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ