สวนดุสิตโพล: "ขนมไทย" กับ "คนไทย"

ข่าวผลสำรวจ Monday November 8, 2021 07:34 —สวนดุสิตโพล

/

?ขนมไทย? เป็นอาหารหวานที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน มีมากมายหลายชนิด รสชาติหอมหวาน สีสันสวยงาม   และเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,367 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. คนไทยคิดอย่างไรกับ?ขนมไทย?
อันดับ 1     มีประวัติยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของไทย      86.16%
อันดับ 2     สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีไทย     73.87%
อันดับ 3     ขั้นตอนการทำมีความปราณีต ละเอียด      67.64%
อันดับ 4     รสชาติอร่อย หอมหวาน สีสันสวยงาม        63.18%
อันดับ 5     ขนมแต่ละชนิดมีคุณค่า และความหมายที่แตกต่างกัน     62.74%


2. ความชอบ ?ขนมไทย?
  ค่อนข้างชอบ 42.34%    ชอบมาก 38.49%    ไม่ค่อยชอบ 15.25%    ไม่ชอบ 3.92%
3. การรับประทาน?ขนมไทย?
  นาน ๆ ครั้ง 45.65%     สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 44.73%    ทุกวัน 9.62%
4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ?ขนมไทย? ต่อครั้ง
  น้อยกว่า 100 บาท 53.61%   101 - 300 บาท 38.88%    301 - 500 บาท 5.35%   501 บาทขึ้นไป 2.16%
5. ?5 อันดับขนมไทย? ที่คนไทยชื่นชอบ และอยากเรียนทำขนม
ที่     ?ขนมไทย? ที่ชื่นชอบ     ภาพรวม     ที่     ?ขนมไทย? ที่อยากเรียนทำ     ภาพรวม
1     ข้าวต้มมัด     53.59%     1     ทองหยอด     22.89%
2     ขนมครก     49.56%     2     ทองหยิบ     21.76%
3     กล้วยบวชชี     43.33%     3     หม้อแกง     21.39%
4     บัวลอย     41.86%     4     ข้าวเหนียวมูน     17.92%
5     ข้าวเหนียวมูน     41.50%     5     ขนมครก     17.62%

6. ความสนใจ กรณีถ้ามี ?ขนมไทยเพื่อสุขภาพ?
   สนใจ 87.17%     ไม่สนใจ 12.83%
7. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเกี่ยวกับ "ขนมไทย" อย่างไร
อันดับ 1     ควรอนุรักษ์และสืบสานขนมไทยอย่างจริงจัง        76.14%
อันดับ 2     ส่งเสริมเป็นสินค้าเศรษฐกิจหลัก ผลักดันขนมไทยไประดับโลก       75.55%
อันดับ 3     ต่อยอดสร้างสรรค์ร่วมกับวัฒนธรรมไทยอื่น ๆ     61.89%
อันดับ 4     นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยในการทำและยืดอายุขนม       56.75%
อันดับ 5     จัดสอนให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ        51.25%


*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)สรุปผลการสำรวจ : "ขนมไทย" กับ "คนไทย"

     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?ขนมไทยกับคนไทย?             กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,367 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1 ? 4 พฤศจิกายน 2564 พบว่า คนไทยมองว่าขนมไทยมีประวัติยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของไทย ร้อยละ 86.16 และค่อนข้างชอบขนมไทย ร้อยละ 42.34 ส่วนใหญ่รับประทานนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 45.65 และจ่ายเงินในการซื้อขนมไทยน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง ร้อยละ 53.61 โดยขนมไทยที่ชอบมากที่สุด คือ ข้าวต้มมัด ร้อยละ 53.59 รองลงมาคือ ขนมครก ร้อยละ 49.56 ส่วนขนมที่อยากเรียนทำมากที่สุด คือ ทองหยอด ร้อยละ 22.89 รองลงมาคือ ทองหยิบ ร้อยละ 21.76 หากมีขนมไทยเพื่อสุขภาพก็มีความสนใจ ร้อยละ 87.17 ทั้งนี้อยากให้ภาครัฐอนุรักษ์และสืบสานขนมไทยอย่างจริงจัง ร้อยละ 76.14 รองลงมาคือ ส่งเสริมเป็นสินค้าเศรษฐกิจหลักและผลักดันขนมไทยไประดับโลก ร้อยละ 75.55
ขนมไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่น่าจับตาไม่แพ้เอกลักษณ์วัฒนธรรมอื่น ๆ ของไทย เป็นที่ชื่นชอบทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ราคาขนมไทยก็ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการทำที่มีความปราณีตและบรรจง ในเมื่อภาครัฐมีแนวคิดผลักดัน Soft Power ของไทยเพิ่มขึ้น จึงควรพัฒนาขนมไทยไปสู่เวทีโลกภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์            นำนวัตกรรมมาใช้พร้อมกับถ่ายทอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เช่น ขนมไทยดั้งเดิม ขนมไทยเพื่อสุขภาพ การยืดอายุขนม เป็นต้น

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

?ขนมไทยกับคนไทย? มีประวัติมายาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของไทย สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีไทย มีขนมไทยหลากหลายชนิดนำมาประกอบในประเพณีไทย คนไทยในอดีตมีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติ วิถีชีวิตทำอาชีพเกษตรกรรมจึงเกิดภูมิปัญญาในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นขนมต่างๆ ขนมไทยมีจุดเด่นคือรสชาติกลมกล่อม มีความหอม ความหวาน และความมันเค็ม มีรูปลักษณ์ สีสัน สวยงาม น่ารับประทาน เหมาะสมกับราคาที่คนไทยเลือกซื้อ ขนมข้าวต้มมัดเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทาน นำไปใช้ในงานบุญตามประเพณีต่าง ๆ คนไทยจึงควรเลือกรับประทานขนมไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดโรค ด้านอุตสาหกรรมขนมไทยเองก็มีโอกาสเติบโตได้ โดยทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานขนมไทยอย่างจริงจัง เผยแพร่ขนมไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก ภาครัฐส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมไทยให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจหลัก และผลักดันขนมไทยไปสู่ระดับโลก
อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ