สวนดุสิตโพล: คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday November 15, 2021 08:32 —สวนดุสิตโพล

/

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยและมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นการจัดงานลอยกระทงครั้งแรกในช่วงที่ยังมีสถานการณ์โควิด -19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,139 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลได้ ดังนี้
1.ประชาชนคิดอย่างไร กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ ปี 2564 ได้
อันดับ 1     กังวลเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่        60.04%
อันดับ 2     เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบทอดประเพณีอันดีงาม     52.29%
อันดับ 3     เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว          50.00%
อันดับ 4     ทำให้บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด         44.28%
อันดับ 5     เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามปกติ         31.43%

2. หลังจากคลายล็อคและเปิดประเทศแล้ว ประชาชนสนใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่าง ๆ หรือไม่
  ไม่ไป 43.94%      ไม่แน่ใจ 30.68%     ไป 25.38%
3. ถ้าได้ไปลอยกระทง ประชาชนจะเลือกใช้กระทงแบบใด
  กระทงออนไลน์ 33.50%   กระทงวัสดุธรรมชาติ 26.99%   ทำกระทงเอง 23.56%   กระทงขนมปัง 15.95%
4. ความมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้
  ไม่ค่อยมั่นใจ 40.86%     ไม่มั่นใจ 30.71%      ค่อนข้างมั่นใจ 23.57%      มั่นใจมาก 4.86%

5. สิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานลอยกระทงในปีนี้
อันดับ 1     มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง     86.82%
อันดับ 2     สถานที่จัดงานต้องเหมาะสม ระบายอากาศได้ดี ไม่แออัด     63.05%
อันดับ 3     รักษาความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ เพลิงไหม้ ฯลฯ     50.04%
อันดับ 4     เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม     47.89%
อันดับ 5     ตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ        41.52%

6. การลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 แตกต่างจากปีที่ผ่าน ๆ มาอย่างไร
อันดับ 1     งดเว้นการไปสถานที่แออัด     68.04%
อันดับ 2     ระวังสุขภาพมากขึ้น         62.16%
อันดับ 3     เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด       50.40%
อันดับ 4     ความสนุกสนานน้อยลง        44.52%
อันดับ 5     ประหยัดมากขึ้น         39.90%

7. สิ่งที่ประชาชนอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้
อันดับ 1     โควิด-19          87.84%
อันดับ 2     ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ         59.10%
อันดับ 3     ข้าวของแพง น้ำมันแพง         57.84%
อันดับ 4     ความยากจน          55.41%
อันดับ 5     ปัญหาการเมือง     54.41%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19
      สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,139 คน สำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2564 พบว่า กรณีที่นายกฯ อนุมัติให้จัดงานลอยกระทงในปีนี้ได้ประชาชนก็ยังรู้สึกกังวลเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ร้อยละ 60.04               ยังไม่สนใจไปร่วมเทศกาลลอยกระทง ร้อยละ 43.94 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.68 ถ้าได้ไปลอยกระทงจะลอยกระทงออนไลน์ ร้อยละ 33.50 รองลงมาคือ ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 26.99 โดยยังไม่ค่อยมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19          ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ร้อยละ 40.86 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ร้อยละ 86.82 สิ่งที่แตกต่างของการลอยกระทงในปีนี้กับปีที่ผ่านๆมา คือ งดเว้นการไปสถานที่แออัด ร้อยละ 68.04 และสิ่งที่อยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ คือ โควิด-19 ร้อยละ 87.84 รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ร้อยละ 59.10
     สัญญาณการจัดงานรื่นเริงเริ่มชัดเจนมากขึ้นในหลายประเทศ จะเห็นได้จากบรรยากาศงานฮาโลวีนที่ผ่านมา ผู้คนเข้าร่วมอย่างครึกครื้นมีเงินสะพัดจำนวนมาก ดังนั้นการที่รัฐบาลไทยประกาศให้จัดงานลอยกระทงก็เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวและดันเม็ดเงินในช่วงสุดท้ายของปี โดยกำชับให้มีมาตรฐานสาธารณสุขที่เข้มงวดในการจัดงาน แต่ประชาชนก็ยังรู้สึก         ไม่ค่อยมั่นใจและกังวลโควิด-19 ทว่าผลโพลนั้นเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อพิจารณาจากการออกมาใช้ชีวิตของประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ ก็พบว่ามีมากขึ้น จึงต้องรอดูกันว่าในช่วงเทศกาล            ลอยกระทงไปจนถึงปีใหม่จะคักคักหรือไม่เพียงใด

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

?คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19? จากผลสำรวจยังพบว่าประชาชนก็ยังรู้สึกกังวลเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เนื่องด้วยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาประชาชนยังประสบปัญหากับการระบาดของโควิด-19 กังวลการไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการลอยกระทงรูปแบบออนไลน์นั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ โดยมีความคาดหวังอยากให้โรคระบาดในครั้งนี้ลอยไปกับกระทง ซึ่งผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่า ประชายนยังให้ความสำคัญและสนใจในประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นงานเทศกาลประเพณีดั้งเดิมของไทยที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ