สวนดุสิตโพล: โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ข่าวผลสำรวจ Thursday May 12, 2022 09:45 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

/

 ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณี ?โค้งสุดท้าย              การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.? จำนวนทั้งสิ้น 1,118 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. คนกรุงเทพฯ กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ?ผู้ว่าฯ กทม.? วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
          ไปแน่นอน 82.83%     คงจะไป 13.32%    ไม่แน่ใจ 2.42%    คงจะไม่ไป 0.89%  ไม่ไป 0.54%
2. คนกรุงเทพฯ จะตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.จากสาเหตุใด
อันดับ 1     มีนโยบายดี       68.07%
อันดับ 2     ขยัน ตั้งใจทำงาน      46.51%
อันดับ 3     ทำงานได้ทันที       36.05%

3. คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจผู้สมัครแบบใด ระหว่าง ?ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง? กับ ?ผู้สมัครอิสระ?
อันดับ 1     ผู้สมัครอิสระ        58.05%
อันดับ 2     ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง        26.30%
อันดับ 3     ยังไม่ตัดสินใจ     15.65%

4. การที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมดีเบตแสดงความคิดเห็นทางช่องทางสื่อต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด

  ค่อนข้างมีผล 41.95%      มีผลมาก 32.56%      ไม่ค่อยมีผล 16.82%      ไม่มีผล 8.67%

5. คนกรุงเทพฯ ชื่นชอบผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด

อันดับ 1     ชัชชาติ สิทธิพันธุ์     40.25%
อันดับ 2     สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์     15.47%
อันดับ 3     อัศวิน ขวัญเมือง     13.95%
อันดับ 4     วิโรจน์ ลักขณาอดิศร     11.09%
อันดับ 5     สกลธี ภัททิยกุล     4.29%
อันดับ 6     รสนา โตสิตระกูล     1.52%
อันดับ 7     ศิธา ทิวารี     0.98%
*     ผู้สมัครอื่น ๆ     1.89%
*     ยังไม่ตัดสินใจ        10.56%

6. คนกรุงเทพฯ คิดว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่

        ไม่มีผล 80.47%        มีผล 19.53%

7. ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง คนกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนใจในการเลือกผู้สมัครหรือไม่

        ไม่เปลี่ยนใจ 91.67%     เปลี่ยนใจ 8.33%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

/

สรุปผลการสำรวจ : โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,118 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 พบว่า คนกรุงเทพฯ จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ?ผู้ว่าฯ กทม.? ร้อยละ 82.83 โดยจะตัดสินใจเลือกจากนโยบาย ร้อยละ 68.07 รองลงมาคือ ขยัน ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 46.51 ทั้งนี้คนกรุงเทพฯ ยังคงให้ความสนใจผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 58.05 การที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมดีเบตค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจ ร้อยละ 41.95 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ชื่นชอบมากที่สุด ณ วันนี้ คือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 40.25 รองลงมา คือ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 15.47 อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 13.95 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 11.09 และสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 4.29 โดยมองว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ ร้อยละ 80.47 และในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจะไม่เปลี่ยนใจจากผู้สมัครที่เลือกไว้ ร้อยละ 91.67
จากผลโพลเมื่อพิจารณาจำแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มอายุ 28 ? 40 ปี เป็นกลุ่มที่จะตัดสินใจเลือกจากนโยบายมากที่สุด ส่วนกลุ่ม First Time Voters (18-27 ปี) จะตัดสินใจเลือกจากนโยบายและการเป็นคนรุ่นใหม่ เมื่อวิเคราะห์จากผลโพล กลุ่ม First Time Voters (18-27 ปี) มองว่าเวทีดีเบตต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจสูงถึงร้อยละ 86 เมื่อมาพิจารณาความนิยมต่อตัวผู้สมัคร พบว่า กลุ่มอายุ 28 ? 40 ปี, 41 ? 50 ปี, 51 ? 60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ชื่นชอบคุณชัชชาติ (ร้อยละ 47, 41, 43 และ 32 ตามลำดับ) ส่วนกลุ่ม First Time Voters (18-27 ปี) ชื่นชอบคุณวิโรจน์ (ร้อยละ 40) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่ม First Time Voters นี้เป็นกลุ่มที่มองว่าผลโพลมีผลต่อการตัดสินใจมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย ในโค้งสุดท้าย          คนกรุงฯ ปักธงในใจเรียบร้อยแล้ว ไม่เปลี่ยนใจสูงถึงร้อยละ 91
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยทีมงานภาคสนามของสวนดุสิตโพล พบว่า คนกรุงฯ ติดตามข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างใกล้ชิด รู้ว่ามีเวทีดีเบตของสื่อต่าง ๆ ถึงแม้ไม่ได้ติดตามจนจบรายการ แต่ก็มองว่าเวทีดีเบตทำให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จากการลงพื้นที่ทำโพลในช่วงโค้งสุดท้ายนี้คะแนนของคุณอัศวินลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมองว่าหลายครั้งการตอบคำถามยังไม่โดนใจ ส่วนคะแนนของคุณสุชัชวีร์ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากคนเริ่มจะลืมข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพรรคที่สังกัดไปบ้างแล้ว และปัญหาที่พบมากที่สุดจากการลงพื้นที่ คือ คนสูงวัยอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่สับสนระหว่างเบอร์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร ส.ก.
นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ