สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร กับ การจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ข่าวผลสำรวจ Monday July 11, 2022 08:20 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร กับ การจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จากกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่ 19 -22 ก.ค.65 โดยพุ่งเป้าไปที่ 11 รัฐมนตรี          ส่งผลให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถูกจับตามอง เนื่องจากอาจเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายก่อนที่รัฐบาลจะครบเทอมและเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,021 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ณ วันนี้ ถึงเวลาหรือยังที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
     ถึงเวลาแล้ว 83.38%     ยังไม่ถึงเวลา 16.62%
2. ประชาชนสนใจติดตาม ?การอภิปรายไม่ไว้วางใจ? ที่กำลังจะมีขึ้นหรือไม่
     สนใจ 71.02%         ไม่สนใจ 28.98%
3. ประชาชนอยากให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1     ผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ     75.67%
อันดับ 2     สาเหตุของสินค้าแพง การควบคุมราคาสินค้า        73.49%
อันดับ 3     การทุจริต คอรัปชั่น เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง       70.71%
อันดับ 4     การแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน      64.45%
อันดับ 5     การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติโครงการต่างๆ     60.58%

4. สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อันดับ 1     เนื้อหาที่นำมาอภิปรายไม่ซ้ำ ค้านอย่างมีเหตุผล มีหลักฐาน     80.18%
อันดับ 2     ควบคุมอารมณ์ สุภาพ ให้เกียรติกัน      77.50%
อันดับ 3     นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง         76.11%

5. สิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อันดับ 1     การโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง การประท้วงบ่อยครั้ง      84.33%
อันดับ 2     เล่นเกมการเมืองมากเกินไป ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน        68.95%
อันดับ 3     พูดนอกประเด็น นำเรื่องเก่ามาพูด           64.84%

6. ประชาชนคิดว่าการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นจะส่งผลให้เกิดการยุบสภาหรือไม่?
      มีผล 46.03%     ไม่มีผล 35.46%     ไม่แน่ใจ 18.51%
7. ประชาชนคิดว่ารัฐมนตรีคนใด ที่ควรจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อันดับ 1     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม         78.51%
อันดับ 2     พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี     65.17%
อันดับ 3     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข     61.30%
อันดับ 4     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์        50.20%
อันดับ 5     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม        38.59%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
สรุปผลการสำรวจ : การจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,021 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565 พบว่า ส่วนใหญ่มองว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 83.38 โดยสนใจติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมีขึ้น ร้อยละ 71.02 ทั้งนี้อยากให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด ร้อยละ 75.67 สิ่งที่อยากเห็นจากการอภิปราย คือ เนื้อหา         ที่นำมาอภิปรายไม่ซ้ำ ค้านอย่างมีเหตุผล มีหลักฐาน ร้อยละ 80.18 สิ่งที่ไม่อยากเห็น คือ การโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง  การประท้วงบ่อยครั้ง ร้อยละ 84.33 และมองว่าการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นอาจจะมีผลให้เกิดการยุบสภา ร้อยละ 46.03 รัฐมนตรีที่ควรจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันดับ 1 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม    ร้อยละ 78.51 รองลงมา คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 65.17 อันดับ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ร้อยละ 61.30
จากผลโพลสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านจึงควรใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่าในการซักฟอกรัฐบาลเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน ส่วนรัฐบาลเองก็ควรชี้แจงผลงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และสาเหตุของสินค้าแพงค่าแรงถูกเป็นสิ่งที่ประชาชนคาใจและอยากจะรู้ ทั้งนี้ประชาชนก็หวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ประท้วงนอกประเด็น ไม่เป็นเพียงการละคร เพื่อให้การอภิปรายนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533


การที่คนส่วนใหญ่มองว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ และสนใจติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมีขึ้น น่าจะสอดคล้องกับประเด็นปัญหาสำคัญระดับชาติ คือ การมองผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่กระทบปากท้องของประชาชนเป็นหลัก แม้ว่าประชาชนจะมีความเบื่อกับการอภิปรายเนื้อหาหรือประเด็นเดิม ซ้ำ ๆ การโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง การประท้วงบ่อยครั้ง แต่ก็เห็นว่าการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นไม่น่าจะมีผลให้เกิดการยุบสภา ส่วนผู้ที่คาดว่าจะถูกอภิปรายเป็นอันดับที่ 1 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อันดับที่ 2 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และอันดับที่ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล               รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ