สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร กับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน

ข่าวผลสำรวจ Thursday September 8, 2022 09:37 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร กับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน

/

จากที่กรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่าง            ถูกกฎหมาย เพื่อให้การบริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย         เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ทั้งที่เคยใช้บริการ          แอปเรียกรถและผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 607 คน (สำรวจภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันในปัจจุบัน
อันดับ 1     เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน บริการหลากหลายมากขึ้น     63.10%
อันดับ 2     สะดวกสบาย สามารถเรียกใช้บริการจากที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้     60.96%
อันดับ 3     เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป     54.70%
อันดับ 4     มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ตรวจสอบติดตามการเดินทางได้      42.67%
อันดับ 5     มีความโปร่งใส ทราบราคาค่าบริการล่วงหน้า     40.03%


2. ความคิดเห็น กรณี หากกรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย
  เห็นด้วย 96.54%      ไม่เห็นด้วย 3.46%

3. ประชาชนคิดว่าผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน ควรเป็นกลุ่มใด
อันดับ 1     เป็นใครก็ได้/เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 กลุ่มสามารถให้บริการได้อย่างเสรี     81.39%
อันดับ 2     คนขับวินรถมอเตอร์ไซค์ (ป้ายเหลือง) เท่านั้น     10.21%
อันดับ 3     บุคคลทั่วไปที่มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เท่านั้น      8.40%

4. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน
อันดับ 1     มีการพัฒนา ปรับปรุงบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง       61.29%
อันดับ 2     มีจำนวนคนขับให้บริการเพียงพอกับความต้องการ     55.68%
อันดับ 3     มีประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสาร      50.58%
อันดับ 4     มีระบบประเมินผลการให้บริการของคนขับ เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการ      48.43%
อันดับ 5     มี Call Center หรือเจ้าหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษาตลอดเวลา     39.54%

5. สิ่งที่อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การจัดระเบียบบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันให้ถูกกฎหมาย
อันดับ 1     ออกกฎหมายคุ้มครองดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ     63.43%
อันดับ 2     กวดขันเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย เคารพกฎจราจร     62.11%
อันดับ 3     มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน โปร่งใส ทันสมัย      52.22%
อันดับ 4     กำหนดอัตราค่าบริการที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม     51.89%
อันดับ 5     ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม ความสุภาพ มารยาทของคนขับ     49.75%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


/สรุปผลการสำรวจ : บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เรื่องประชาชนคิดอย่างไร กับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 607 คน สำรวจระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2565 พบว่า การให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันในปัจจุบัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน บริการหลากหลายมากขึ้น ร้อยละ 63.10 รองลงมาคือ สะดวกสบาย สามารถเรียกใช้บริการจากที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้ ร้อยละ 60.96 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยหากกรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย สูงถึงร้อยละ 96.54 ผู้ให้บริการจะเป็นใครก็ได้ เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 กลุ่ม (วินมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองและบุคคลทั่วไปที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันป้ายดำ) สามารถให้บริการได้อย่างเสรี ร้อยละ 81.39 สิ่งที่คาดหวังต่อบริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน คือ การพัฒนา ปรับปรุงบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 61.29 รองลงมาคือ มีจำนวนคนขับให้บริการเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 55.68 โดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายคุ้มครองดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ ร้อยละ 63.43 รองลงมาคือ กวดขันเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย เคารพกฎจราจร ร้อยละ 62.11
จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า ?แอปเรียกรถ? เป็นอีกบริการหนึ่งที่คนเมืองหันมาสนใจใช้บริการมากขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การให้บริการที่รวดเร็ว หากจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกกฎหมาย นอกจากต้องเน้นเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือประโยชน์ของประชาชนในฐานะผู้โดยสาร และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์ เพื่อนำมาพิจารณารอบด้านด้วยความเป็นธรรม


นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ