สวนดุสิตโพล: เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ

ข่าวผลสำรวจ Monday January 30, 2023 10:54 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 1,014 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นที่มีต่อ ?เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่? ณ วันนี้
อันดับ 1     เป็นตัวเองสูง มั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก     70.86%
อันดับ 2     มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมเดิม ๆ     69.47%
อันดับ 3     ควรเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ผู้ใหญ่ควรรับฟัง     67.20%

2. จุดเด่นของ ?เยาวชนไทย? ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1     เก่งเทคโนโลยี การใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ         74.31%
อันดับ 2     เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ          72.42%
อันดับ 3     รักอิสระ รักความเป็นส่วนตัว เชื่อมั่นในตัวเองสูง     71.83%


3. สิ่งที่เป็นห่วง/กังวลเกี่ยวกับ ?เยาวชนไทย? คือ
อันดับ 1     การใช้สื่อในทางที่ไม่เหมาะสม ใช้ในทางที่ผิด      71.70%
อันดับ 2     การบูลลี่กัน การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท     69.53%
อันดับ 3     มีความอดทนน้อย ไม่ชอบรออะไรนาน ๆ     63.71%


4. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการพัฒนา ?เยาวชนไทย?
อันดับ 1     การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว     76.16%
อันดับ 2     การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อต่าง ๆ      68.64%
อันดับ 3     ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน     60.24%


5. สิ่งที่อยากบอกกับ ?เยาวชนไทย? คือ
อันดับ 1     เป็นคนดี ทำในสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่ดี      47.97%
อันดับ 2     รู้หน้าที่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน      24.35%
อันดับ 3     เป็นคนเก่ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก      15.13%

6. ความเชื่อมั่นต่อ ?เยาวชนไทย? ณ วันนี้ ที่จะเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศ
อันดับ 1     เชื่อมั่น     84.22%
อันดับ 2     ไม่เชื่อมั่น      15.78%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ
ปัจจุบันมีปัญหาสังคมที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งเป็นผู้ก่อเหตุและผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ การบูลลี่จนถึงแก่ชีวิต หรือเป็นเหยื่อคดีทางการเมือง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษาลำปาง จึงได้ทำการศึกษาในหัวข้อ ?เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ? เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบผสมผสานระหว่างการสำรวจข้อมูลทางออนไลน์และการเสวนากลุ่ม โดยผลการสำรวจทางออนไลน์ ได้สำรวจความคิดเห็นในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 1,014 คน ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2566 พบว่า ?เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่? ณ วันนี้ มีความเป็นตัวเองสูง มั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ร้อยละ 70.86 จุดเด่นของเยาวชนไทย คือ เก่งเทคโนโลยี การใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ ร้อยละ 74.31 สิ่งที่เป็นห่วง/กังวลเกี่ยวกับเยาวชนไทย คือ การใช้สื่อในทางที่ไม่เหมาะสม ใช้ในทางที่ผิด ร้อยละ 71.70 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย คือ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ร้อยละ 76.16 สิ่งที่อยากบอกกับเยาวชนไทย คือ เป็นคนดี ทำในสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่ดี ร้อยละ 47.97 สุดท้ายประชาชนเชื่อมั่นว่าเยาวชนไทย ณ วันนี้จะเป็นอนาคตของชาติ        ในการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 84.22
จากผลโพลพบผลที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่สูงถึงร้อยละ 84 สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะฝากอนาคตของชาติไว้ได้ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือกันในการสนับสนุน และสร้างพื้นฐานอนาคตที่ดีให้กับเขาเหล่านั้น เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ต้องแบกภาระในวันหน้า ดังนั้นเขาจึงควรมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นในมุมมองด้านต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม หรือการเมือง


จากเวทีเสวนาในหัวข้อ ?เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ? วันที่ 12 มกราคม 2566 พบว่า เยาวชนเป็นรากฐานและอนาคตของประเทศ ความท้าทายคือ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและครอบครัว ทั้งนี้ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลสูงสุด ทางด้านความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และแนวคิดของเยาวชน ดังนั้น การทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น การส่งต่อความรัก การรับฟังความคิดเห็นและการเป็นแบบอย่างที่ดีจึงเป็นแนวทางการพัฒนาเยาวชนที่สำคัญที่สุด นอกจากนั้น สถาบันการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเอง มีทักษะชีวิต ทักษะการทำความดีจนสามารถค้นพบอาชีพที่ดีในอนาคต รวมถึงสร้างกระแสสังคมผ่านโลกออนไลน์เพื่อให้เยาวชนใช้เป็นแบบอย่างและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ฃ
ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ