สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร กับ ศึกเลือกตั้ง 2566

ข่าวผลสำรวจ Monday February 27, 2023 09:01 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร กับ ศึกเลือกตั้ง 2566

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณี ?ประชาชนคิดอย่างไรกับศึกเลือกตั้ง 2566? โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,031 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ?5 อันดับ? คุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ (คะแนนเต็ม 10)
อันดับ 1     เข้าถึงประชาชน ช่วยเหลือประชาชน     8.18 คะแนน
อันดับ 2     ความคิดทันสมัย วิสัยทัศน์กว้างไกล     8.14 คะแนน
อันดับ 3     เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ     8.04 คะแนน
อันดับ 4     เก่งเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน     7.99 คะแนน
อันดับ 5     เป็นนักบริหาร บริหารงานได้ดี     7.98 คะแนน


2. ?5 อันดับ? นโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชน (คะแนนเต็ม 10)
อันดับ 1     เน้นเศรษฐกิจ ค่าแรง 600 บาทต่อวัน ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ยาเสพติดหมดไป ฯลฯ       7.73 คะแนน
อันดับ 2     รื้อ - บางอย่างไม่ดีก็เลิก ปรับให้ทันสมัยมีความเป็นสากล /ลด - ภาระต่าง ๆ ของประชาชน /ปลดเปลื้อง ? ค่าครองชีพและหนี้สินของประชาชน /สร้าง ? สังคมของชาติที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ     7.67 คะแนน
อันดับ 3     บัตรประชารัฐ 700 บาทต่อเดือน บริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม แก้ปัญหาความยากจน ปฏิรูประบบที่ดิน คืนที่ดินทำกินให้ประชาชน ฯลฯ     7.61 คะแนน
อันดับ 4     เกษตรร่ำรวย พักหนี้ 3 ปี หยุดต้นปลอดดอกคนละไม่เกิน 1 ล้านบาท เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งฟรี ทุกจังหวัด ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ พลังงานสะอาด ฯลฯ     7.58 คะแนน
อันดับ 5     ปิดสวิตช์ 3 ป. แก้มาตรา 112 ยกเลิกเกณฑ์ทหาร หวยใบเสร็จ ช่วย SME รัฐโปร่งใส AI จับโกง สวัสดิการลดเหลื่อมล้ำ เด็กเล็ก 1,200 บาทต่อเดือน ผู้สูงวัย 3,000 บาทต่อเดือน ฯลฯ     7.53 คะแนน

3. ?5 อันดับ? ผลงาน/โครงการของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส.
อันดับ 1     สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ      49.24%
อันดับ 2     ขึ้นค่าแรง      36.30%
อันดับ 3     ปรับโครงสร้างหนี้ ลดหนี้      26.72%
อันดับ 4     การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน     21.68%
อันดับ 5     การกระตุ้นเศรษฐกิจ     16.64%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
/สรุปผลการสำรวจ : ประชาชนคิดอย่างไรกับศึกเลือกตั้ง 2566

     ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณี ?ประชาชนคิดอย่างไรกับ            ศึกเลือกตั้ง 2566? โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,031 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า คุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ อันดับ 1 คือ เป็นคนที่เข้าถึงประชาชน ช่วยเหลือประชาชน 8.18 คะแนน รองลงมาคือ ความคิดทันสมัย วิสัยทัศน์กว้างไกล 8.14 คะแนน ด้าน นโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชน อันดับ 1 คือ เน้นเศรษฐกิจ ค่าแรง 600 บาทต่อวัน ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ยาเสพติดหมดไป ฯลฯ 7.73 คะแนน รองลงมาคือ รื้อ ลด ปลด สร้าง 7.67 คะแนน โดยผลงาน/โครงการของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ครั้งนี้ คือ สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ ร้อยละ 49.24 รองลงมาคือ การขึ้นค่าแรง ร้อยละ 36.30 และการปรับโครงสร้างหนี้ ลดหนี้ ร้อยละ 26.72
     การเลือกตั้งปี 2566 นี้ ประชากรกลุ่มอายุ 18 ? 42 ปีมีจำนวนกว่า 22 ล้านเสียง กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ชอบ         แคนดิเดตที่เป็นผู้นำที่เด็ดขาด เชื่อมั่นในตัวเอง ความคิดทันสมัย วิสัยทัศน์ดี ส่วนนโยบายที่โดนใจ คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การแก้กฎหมาย ปิดสวิตช์ 3 ป. ส่วนกลุ่มอายุ 43 ปีขึ้นไปรวมกว่า 29 ล้านเสียง กลุ่มตัวอย่างชอบแคนดิเดต   ที่เข้าถึงประชาชน ชอบนโยบายลดหนี้ และสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อต่อกัน การเลือกตั้งหนนี้ทุกพรรคเร่งทำพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แม้จะยังไม่ยุบสภาแต่ทุกเสาทุกพื้นที่เริ่มเต็มไปด้วยป้ายหาเสียง จากลักษณะแคนดิเดตและนโยบาย   ที่ชอบก็พอจะสะท้อนลักษณะพรรคการเมืองที่สนใจได้ หน้าตาของรัฐบาลใหม่อาจผสมผสานสุดขั้วแบบที่ไม่เคยเห็นหรืออาจจะเป็นหน้าเดิมที่เห็นมาตลอดก็เป็นได้
นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533

        จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมีผลสำรวจที่น่าสนใจในหลายเรื่อง คุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ คือ เข้าถึงประชาชน ช่วยเหลือประชาชน ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชน             ที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่สามารถเข้าถึง เข้าใจและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง ในเรื่องนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชน คือ เน้นเศรษฐกิจ ค่าแรง 600 บาทต่อวัน ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาท ซึ่งเป็นที่  น่ากังวลว่านโยบายบางเรื่องจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ เช่น ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาท เป็นต้น ในเรื่องผลงาน/โครงการของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. อันดับ 1 คือ สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ อย่าง ?คนละครึ่ง? ก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาลชุดนี้..เร็วๆ นี้คงใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเลือกคนที่ใช่และพรรคที่ชอบแล้วครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์
รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ