สวนดุสิตโพล: พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday June 26, 2023 08:31 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ?พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้? จำนวนทั้งสิ้น 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
   มีพฤติกรรมประชาธิปไตยมาก 50.78%    มีพฤติกรรมประชาธิปไตยปานกลาง 40.25%    มีพฤติกรรมประชาธิปไตยน้อย 8.97%

2. ประชาชนคิดว่าประเทศไทย ณ วันนี้ มีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
   มีความเป็นประชาธิปไตยปานกลาง 48.54%    มีความเป็นประชาธิปไตยน้อย 35.67%   มีความเป็นประชาธิปไตยมาก 15.79%

3. ประชาชนคิดว่าสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยได้อย่างไรบ้าง
อันดับ 1     การเคารพในสิทธิ หน้าที่ และความเห็นของผู้อื่น          92.69%
อันดับ 2     การรู้จักบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเอง         74.66%
อันดับ 3     การออกไปเลือกตั้ง               72.61%
อันดับ 4     การแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง                66.57%
อันดับ 5     การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม       60.92%4. ประชาชนคิดว่าพฤติกรรมประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร
อันดับ 1     ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความเห็น มุมมอง และยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน     75.29%
อันดับ 2     ทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน      70.51%
อันดับ 3     ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อประชาธิปไตยมากขึ้น       68.46%
อันดับ 4     ทำให้รัฐบาลทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น     63.28%
อันดับ 5     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน          63.18%5. ประชาชนคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคของการมีพฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย
อันดับ 1     ถูกแทรกแซง ควบคุมอำนาจ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ     70.57%
อันดับ 2     การแบ่งขั้ว ความขัดแย้งทางการเมือง         65.59%
อันดับ 3     ทัศนคติ ความคิด มุมมอง ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย     63.55%
อันดับ 4     กฎหมายไม่เป็นธรรม      63.26%
อันดับ 5     ผู้มีอำนาจทางการเมือง         62.96%6. ประชาชนคิดว่าการส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยควรดำเนินการอย่างไร
อันดับ 1     เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง          72.27%
อันดับ 2     ระบบของกฎหมายเข้มแข็ง ไม่เอนเอียง           66.21%
อันดับ 3     ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย        62.50%
อันดับ 4     ทุกคนกล้าที่จะพูดคุยเรื่องการเมือง ยอมรับความเห็นต่าง มีอิสระเสรีภาพในการแสดงออก       59.38%
อันดับ 5     พรรคการเมืองเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับการเมือง           56.64%*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)/


สรุปผลการสำรวจ : พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ?พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้? จำนวนทั้งสิ้น 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2566 พบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมประชาธิปไตยระดับมาก ร้อยละ 50.78 โดยมองว่าประเทศไทย ณ วันนี้ มีความเป็นประชาธิปไตยระดับปานกลาง ร้อยละ 48.54 ทั้งนี้เห็นว่าพฤติกรรมประชาธิปไตยแสดงออกได้โดยการเคารพในสิทธิ หน้าที่ และความเห็นของผู้อื่น ร้อยละ 92.69 ความสำคัญของพฤติกรรมประชาธิปไตยทำให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความเห็น มุมมอง และยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน ร้อยละ 75.29 อุปสรรคของการมีพฤติกรรมประชาธิปไตย คือ การถูกแทรกแซง ควบคุมอำนาจ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ร้อยละ 70.57 ส่วนการส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง ร้อยละ 72.27

จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตระหนักรู้ในพฤติกรรมประชาธิปไตยมากขึ้น เห็นความสำคัญของส่วนรวมโดยมองว่าพฤติกรรมประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่การออกไปเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเคารพในสิทธิ หน้าที่ และความเห็นของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้แม้ประชาชนจะเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยมากเพียงใด แต่หากถูกควบคุม ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ก็ยังไม่สามารถไปถึงจุดที่เรียกว่า ?มีความเป็นประชาธิปไตย? ได้อยู่ดี นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

สวนดุสิตโพล ร่วมกับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเสวนากลุ่ม เรื่อง ?พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้? เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ผลจากการเสวนา พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องพฤติกรรมประชาธิปไตยมากขึ้น เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมทั้งการจัดให้มีเวทีดีเบตของสื่อมวลชนหลายสำนัก แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยและอุปสรรคในด้านกฎหมาย จึงควรเพิ่มการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตย เปิดพื้นที่เสรีภาพทางวิชาการและการแสดงออก

โดยผลจากวงเสวนาสอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพลที่เห็นว่าควรส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทำงานของผู้แทน ดังนั้น ?พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้? จึงแตกต่างจากในอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจของประชาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ