สวนดุสิตโพล: วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย

ข่าวผลสำรวจ Tuesday August 15, 2023 08:58 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย? สำรวจระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2566 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,074 คน แบ่งเป็น 2 ช่วงวัยตามค่าเฉลี่ยอายุมัธยฐานของประชากรไทย ปี 2566 คือ 40 ปี โดยแบ่งเป็น กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี และกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นที่มีต่อความสำคัญของ ?วันแม่? ในยุค 2023
อันดับ      กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี     ร้อยละ     กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป     ร้อยละ
1     เป็นวันพิเศษที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน     77.17     เป็นวันพิเศษที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน     76.04
2     ส่งเสริมความรักความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก     59.84     ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อแม่     72.07
3     ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อแม่     52.95     ส่งเสริมความรักความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก     70.99

2. มุมมองที่มีต่อการเป็น ?แม่ที่ดี? ในยุค 2023
อันดับ      กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี     ร้อยละ     กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป     ร้อยละ
1     เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดี           88.26     เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดี           93.74
2     สนุกสนาน ไม่เครียด ไม่บ่น ให้อิสระกับลูก              74.36     สนับสนุนให้ลูกประสบความสำเร็จ      70.66
3     สนับสนุนให้ลูกประสบความสำเร็จ      71.62     รักและเสียสละเพื่อลูก           68.16

3. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง?แม่-ลูก? ในยุค 2023
อันดับ      กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี     ร้อยละ     กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป     ร้อยละ
1     การแบ่งเวลา ไม่มีเวลาให้กัน     66.99     การแบ่งเวลา ไม่มีเวลาให้กัน     69.05
2     การควบคุมอารมณ์ของแม่และลูก     66.41     การพูดคุยสื่อสารกันระหว่างแม่และลูก     68.69
3     เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต       65.43     สภาพเศรษฐกิจ รายได้ หนี้สิน ค่าใช้จ่ายในครอบครัว     62.08

4. กิจกรรมที่จะทำใน?วันแม่? ปีนี้
อันดับ      กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี     ร้อยละ     กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป     ร้อยละ
1     รับประทานอาหารร่วมกัน     84.25     รับประทานอาหารร่วมกัน     78.86
2     มอบของขวัญ มอบดอกมะลิ          49.61     มอบของขวัญ มอบดอกมะลิ          45.22
3     พาไปเที่ยว     46.06     ดูหนัง ซีรีย์ด้วยกัน     34.19

5. การคาดการณ์การใช้จ่ายเฉลี่ยในวันแม่ปีนี้
?     กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี คาดว่าจะใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ  3,100.30 บาท
?     กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป คาดว่าจะใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ  2,393.50 บาท
6. ?อาหาร? ที่ชวนให้คิดถึงแม่
อันดับ      กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี     ร้อยละ     กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป     ร้อยละ
1     แกงส้ม     49.22     ไข่พะโล้     61.24
2     ส้มตำ     46.11     แกงส้ม     48.06
3     ไข่เจียว     44.04     แกงจืด     45.20

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย

     ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?วันแม่ 2023 ของ คนต่างวัย? สำรวจระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2566 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,074 คน แบ่งเป็น 2 ช่วงวัยตามค่าเฉลี่ยอายุมัธยฐานของประชากรไทย ปี 2566 คือ 40 ปี โดยแบ่งเป็น กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี และกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป พบว่า          ทั้ง 2 วัย (กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปีและกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป) เห็นว่าวันแม่เป็นวันพิเศษที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ร้อยละ 77.17 และร้อยละ 76.04 ตามลำดับ
     โดยกลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี มองว่าแม่ที่ดีจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ร้อยละ 88.26 รองลงมาคือ สนุกสนาน          ไม่เครียด ร้อยละ 74.36 กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไปมองว่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเช่นกัน ร้อยละ 93.74 รองลงมาคือ          แม่ที่ดีควรสนับสนุนให้ลูกประสบความสำเร็จ ร้อยละ 70.66

กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี มองว่าปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง ?แม่-ลูก? อันดับ 1 คือ การแบ่งเวลา ไม่มีเวลาให้กัน ร้อยละ 66.99 รองลงมาคือ การควบคุมอารมณ์ของแม่และลูก ร้อยละ 66.41 ส่วนกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไปมองว่าปัญหาคือเรื่องการแบ่งเวลาเช่นกัน ร้อยละ 69.05 รองลงมาคือ การพูดคุยสื่อสารระหว่างกัน ร้อยละ 68.69

กิจกรรมที่จะทำในวันแม่ปีนี้ ทั้ง 2 กลุ่มอายุคิดว่าจะรับประทานอาหารร่วมกัน ร้อยละ 84.25 และร้อยละ 78.86 ตามลำดับ โดยกลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี คาดว่าจะใช้จ่ายในวันแม่ปีนี้เฉลี่ยประมาณ 3,100.30 บาท ส่วนกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป จะใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 2,393.50 บาท

เมนูอาหารที่ทำให้คิดถึงแม่สำหรับกลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี คือ เมนูแกงส้ม ร้อยละ 49.22 ส่วนกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป คือ เมนูไข่พะโล้ ร้อยละ 61.24

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

?แม่เป็นบุคคลพิเศษของลูกเสมอ? วันแม่จึงเป็นวันที่สำคัญของหลาย ๆ ครอบครัว จากผลการสำรวจพบว่า สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นไปในสังคมไทย โดยจะเห็นว่าทุกครอบครัวเลือกที่ใช้เป็นเวลาที่พิเศษสุดในการแสดงความรัก ความอบอุ่น และใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เนื่องจากคุณแม่ยุคใหม่ต้องทำงานและมีปัญหาในด้านการแบ่งเวลา วันแม่จึงเป็นโอกาสแห่งการเติมเต็มช่องว่างของการมีเวลาให้กันและกัน

ส่วนปัญหาระหว่างแม่กับลูก คือ เรื่องการสื่อสารเพราะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันล้ำหน้ามาก ทำให้ต่างคนต่างอยู่กับอุปกรณ์สื่อสารของตนเอง และความแตกต่างของเจนเนอเรชั่น ต่างมีชุดข้อมูลและความต้องการแตกต่างกัน ซึ่งแม่ต้องหาทางที่จะสื่อสารกับลูกให้เหมาะสมเพื่อสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทั้งนี้ ถึงแม้จะไม่ใช่วันแม่ก็จะเห็นว่าหลาย ๆ ครอบครัวใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ผ่านโต๊ะอาหาร เพราะจะมีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและมีการชวนกันทานอาหารที่ชอบซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายและส่งเสริมความสัมพันธ์ของแม่กับลูกและคนในครอบครัวได้อย่างดี

ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ