สวนดุสิตโพล: ประชาชนอยากบอกอะไร “ครม.เศรษฐา 1”

ข่าวผลสำรวจ Friday September 8, 2023 08:22 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนอยากบอกอะไร “ครม.เศรษฐา 1”

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?ประชาชนอยากบอกอะไร ?ครม.เศรษฐา 1? จำนวน 1,042 คน (สำรวจทางภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4 ? 7 กันยายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1.     เรื่องที่ประชาชนอยากบอก ?นายกรัฐมนตรี?
ที่     ?นายกรัฐมนตรี?      ร้อยละ
1     บริหารประเทศด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน     45.99
2     ใช้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารประเทศ     31.02
3     ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ โดยเฉพาะเงินดิจิทัล 10,000 บาท      28.10

2.     เรื่องที่ประชาชนอยากบอก ?รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ?
ที่     1.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี     ร้อยละ     ที่     2.รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม     ร้อยละ
1     ทำงานรวดเร็ว สื่อสารชัดเจน     51.43     1     บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ     65.76
2     ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย     35.48     2     ไม่แทรกแซงการพิจารณาคดี     31.22
3     สนับสนุนการทำงานของนายกฯ ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ      13.81     3     เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชน     17.19
ที่     3.รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์     ร้อยละ     ที่     4.รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม     ร้อยละ
1     ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป     65.47     1     ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง รับฟังความเห็นทุกฝ่าย     48.90
2     ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการตลาด     23.08     2     ปกป้องประเทศชาติและประชาชน     27.35
3     ยกระดับสินค้าไทย กระตุ้นการค้าต่างประเทศ     15.38     3     ปรับโครงสร้างองค์กร ลดบางตำแหน่ง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร     25.14
ที่     5.รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข     ร้อยละ     ที่     6.รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ     ร้อยละ
1     เพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง     72.50     1     ยกระดับประเทศไทยสู่สากล สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ     61.11
2     มีนโยบายรักษาฟรี วัคซีนฟรี      26.75     2     ทำตามที่หาเสียงไว้ สร้างผลงาน     31.88
3     ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจ     25.25     3     คำนึงถึงสถานการณ์โลก มีวิสัยทัศน์     10.63
ที่     7.รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน     ร้อยละ     ที่     8.รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง     ร้อยละ
1     ควบคุมราคาพลังงาน แก้ปัญหาราคาแพง     68.25     1     บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวินัยทางการเงิน     70.77
2     ผลิตและพัฒนาพลังงานใหม่ พลังงานทดแทน     20.84     2     สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มเงินคงคลัง     32.04
3     ทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก      14.83     3     ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยเหลือประชาชน      20.56
ที่     9.รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     ร้อยละ     ที่     10.รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     ร้อยละ
1     กระตุ้นการท่องเที่ยวและการกีฬา     40.96     1     ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ      46.13
2     พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น     33.58     2     เพิ่มสวัสดิการถ้วนหน้าให้กับประชาชน     42.80
3     เพิ่มงบประมาณส่งเสริมการกีฬา     26.20     3     พัฒนาสังคมน่าอยู่ สังคมปลอดภัย     22.07

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
ที่     11.รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     ร้อยละ     ที่     12.รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ร้อยละ
1     พัฒนาการวิจัยเทคโนโลยี นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้      42.26     1     แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ประกันราคา     64.14
2     ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่     40.17     2     ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกร     26.30
3     แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษา     20.16     3     สร้างรายได้ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น      24.89
ที่     13.รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม     ร้อยละ     ที่     14.รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     ร้อยละ
1     ขยายเส้นทาง เชื่อมต่อการคมนาคม     54.79     1     แก้ปัญหามิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์     42.51
2     ควบคุมราคาค่าโดยสาร ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน     28.42     2     บังคับใช้กฎหมายดิจิทัลอย่างเด็ดขาด เพิ่มโทษ     37.43
3     พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างทั่วถึง ปลอดภัย     22.60     3     พัฒนาประเทศให้มีความเป็นดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น     23.65
ที่     15.รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ร้อยละ     ที่     16.รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย     ร้อยละ
1     อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง     59.45     1     ไม่รับสินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้     43.61
2     แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า      31.60     2     บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว เพิ่มช่องทางร้องทุกข์     33.77
3     สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม     17.52     3     กระจายอำนาจ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ      22.62
ที่     17.รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน     ร้อยละ     ที่     18.รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม     ร้อยละ
1     ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ     65.97     1     สืบสานวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป      53.98
2     พัฒนาฝีมือเพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการจ้างงาน     29.11     2     ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้น      40.80
3     เพิ่มสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน      27.95     3     สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย     21.12
ที่     19.รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ     ร้อยละ     ที่     20.รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม     ร้อยละ
1     มีนโยบายทุนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี     53.09     1     ส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมไทย สินค้าการเกษตร     45.45
2     ปฏิรูปการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลง     25.93     2     เพิ่มการลงทุนกับต่างชาติ     37.66
3     ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็ก     20.99     3     เพิ่มการผลิตและส่งออกต่างประเทศให้มากขึ้น      20.35
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : ?ประชาชนอยากบอกอะไร ครม.เศรษฐา 1?

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ?ประชาชนอยากบอกอะไร ครม.เศรษฐา 1? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,042 คน (สำรวจทางภาคสนามและออนไลน์) ด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิด (ให้ผู้ตอบเขียนคำตอบด้วยตนเอง) สำรวจระหว่างวันที่ 4 ? 7 กันยายน 2566 พบว่า สิ่งที่อยากบอกกับนายกรัฐมตรี คือ อยากให้บริหารประเทศด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ร้อยละ 45.99 ใช้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารประเทศ ร้อยละ 31.02 และทำตามนโยบายที่ให้ไว้ โดยเฉพาะเงินดิจิทัล 10,000 บาท ร้อยละ 28.10

โดยสิ่งที่ประชาชนอยากบอกรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง อันดับ 1 มีดังนี้

1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำงานรวดเร็ว สื่อสารชัดเจน ร้อยละ 51.43

2. รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 65.76

3. รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป ร้อยละ 65.47

4. รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง รับฟังความเห็นทุกฝ่าย ร้อยละ 48.90

5. รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 72.50

6. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ยกระดับประเทศไทยสู่สากล สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ ร้อยละ 61.11

7. รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ควบคุมราคาพลังงาน แก้ปัญหาราคาแพง ร้อยละ 68.25

8. รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวินัยทางการเงิน ร้อยละ 70.77

9. รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระตุ้นการท่องเที่ยวและการกีฬา ร้อยละ 40.96

10. รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ร้อยละ 46.13

11. รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พัฒนาการวิจัยเทคโนโลยี นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ ร้อยละ 42.26

12. รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ประกันราคา ร้อยละ 64.14

13. รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ขยายเส้นทาง เชื่อมต่อการคมนาคม ร้อยละ 54.79

14. รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ แก้ปัญหามิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ร้อยละ 42.51

15. รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ร้อยละ 59.45

16. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ไม่รับสินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ 43.61

17. รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 65.97

18. รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป ร้อยละ 53.98

19. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายทุนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ร้อยละ 53.09

20.รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมไทย สินค้าการเกษตร ร้อยละ 45.45

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี ครม.เศรษฐา 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนก็อยากให้แต่ละกระทรวงทำงานบนความรับผิดชอบตามเนื้องานของแต่ละกระทรวงให้ดียิ่งขึ้น ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ แก้และสะสางปัญหาเก่า พัฒนาสิ่งใหม่ ส่งเสริมจุดเด่นของประเทศไทยนำไปต่อยอด นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้มาตรฐานขั้นพื้นฐานในการทำงานคือต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และทำเพื่อประเทศชาติ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลใหม่จะสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อพิสูจน์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ