สวนดุสิตโพล: 5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา

ข่าวผลสำรวจ Wednesday September 27, 2023 08:25 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: 5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา

หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยระบุว่ามี 5 นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการทันที คือ 1. การเติมเงิน 10,000 บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล 2. การแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 3. การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชน 4. การผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยว และ 5. การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา? จำนวน 1,358 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อ ?5 นโยบายเร่งด่วน?ของรัฐบาลเศรษฐา

ที่     ?5 นโยบายเร่งด่วน?     เร่งด่วนที่สุด     ค่อนข้างด่วน     ชะลอไว้ก่อน
1     การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า)     86.00%     10.87%     3.13%
2     การแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน     72.69%     26.04%     1.27%
3     เงินดิจิทัล 10,000 บาท     63.95%     16.38%     19.67%
4     การผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยว     58.07%     33.78%     8.15%
5     การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่     30.85%     36.14%     33.01%

2. ประชาชนคิดว่า ?5 นโยบายเร่งด่วน? จะทำได้สำเร็จหรือไม่

ที่     ?5 นโยบายเร่งด่วน?     สำเร็จ     ไม่สำเร็จ     ไม่แน่ใจ
1     เงินดิจิทัล 10,000 บาท     63.68%     11.80%     24.52%
2     การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า)     62.46%     11.64%     25.90%
3     การผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยว     60.78%     6.61%     32.61%
4     การแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน     51.28%     15.36%     33.36%
5     การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่     22.66%     23.93%     53.41%

3. ประชาชนอยากให้รัฐบาลเศรษฐาเร่งดำเนินการนโยบายใดเพิ่มเติม

อันดับ 1     ขึ้นเงินเดือน ขึ้นค่าแรง     52.03%
อันดับ 2     ปราบปรามการทุจริต รับสินบน     47.38%
อันดับ 3     พัฒนาระบบสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชน     43.02%
อันดับ 4     ปฏิรูปการศึกษาไทย     38.95%
อันดับ 5     กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน     36.05%


*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : 5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,358 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน 2566 พบว่า นโยบายที่ควรดำเนินการเร่งด่วนที่สุด คือ นโยบายการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า) ร้อยละ 86.00 รองลงมา คือ นโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ร้อยละ 72.69 โดยนโยบายที่คาดว่าน่าจะทำได้สำเร็จมากที่สุด คือ นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ร้อยละ 63.68 รองลงมาคือ นโยบายการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ร้อยละ 62.46 โดยสิ่งที่ประชาชนอยากให้เร่งดำเนินการเพิ่มเติมมากที่สุด คือ การขึ้นเงินเดือน ขึ้นค่าแรง ร้อยละ 52.03 รองลงมาคือการปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ร้อยละ 47.38

รัฐบาลเร่งเดินหน้าทำงานแก้ปัญหาเก่าและสร้างผลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดราคาน้ำมันและค่าไฟ            เงินดิจิทัล ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ กัญชา (ไม่) เสรี ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน ซึ่งจากผลสำรวจสะท้อนว่าประชาชนอยากให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการลดค่าครองชีพ ขึ้นค่าแรง ขึ้นเงินเดือน แก้ปัญหาหนี้สิน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง จึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องสร้างผลงานให้ตรงกับความต้องการโดยเร็วเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลในระยะยาว

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533


นโยบายเร่งด่วนทั้ง 5 นโยบาย คือ ชุดแนวทางหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานของคณะรัฐบาล โดยชูประเด็นว่ารัฐบาลชุดนี้จะมุ่งเน้นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นนโยบายที่เป็น ?ความหวัง? ของประชาชนที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและสามารถฟื้นฟูเยียวยาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้ นอกจากนั้น ยังมีนโยบายที่เสมือนเป็น ?พันธสัญญา? จากการหาเสียงของพรรครัฐบาลที่ได้ให้ไว้กับประชาชนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ดีที่สุด คือ นโยบายที่เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น รัฐบาลย่อมมีภาระผูกพันในการที่จะต้องผลักดันให้นโยบายทั้ง 5 นี้ออกมาเป็นแผนงานและโครงการอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กระบวนการนโยบายที่โปร่งใสตามหลักธรรมา ภิบาล ทั้งนี้ หากดำเนินการนโยบายเหล่านี้ได้สำเร็จก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลและส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในท้ายที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ