สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน

ข่าวผลสำรวจ Monday November 6, 2023 08:15 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
 ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?ความคาดหวัง         ของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน? จำนวน 1,132 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ?           3 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ?รัฐบาล? ณ วันนี้
อันดับ 1     ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์     80.43%
อันดับ 2     แก้ปัญหาค่าครองชีพสูง                     64.52%
อันดับ 3     กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประเทศ     62.65%
อันดับ 4     บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ       59.52%
อันดับ 5     ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ     58.89%


2. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ?ฝ่ายค้าน? ณ วันนี้
อันดับ 1     ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์          78.70%
อันดับ 2     ทำงานในพื้นที่ เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน      76.56%
อันดับ 3     ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล          67.38%
อันดับ 4     เป็นฝ่ายค้านที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา     67.02%
อันดับ 5     ร่วมมือในการทำงานกับรัฐบาล     51.25%


3. ผลงานของ ?รัฐบาล? ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีความหวัง
อันดับ 1     ลดราคาพลังงาน ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม น้ำมัน        51.54%
อันดับ 2     นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน     49.30%
อันดับ 3     ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค         49.11%
4. ผลงานของ ?ฝ่ายค้าน? ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีความหวัง
อันดับ 1     การตั้งใจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล         85.05%
อันดับ 2     สร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสังคมที่ทันสมัย เช่น เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม     69.16%
อันดับ 3     การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล     61.03%
5. เต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านกี่คะแนน
?     ฝ่ายรัฐบาล      5.52 คะแนน
?     ฝ่ายค้าน       5.86 คะแนน
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ?ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน?
     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ?ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,132 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ?              3 พฤศจิกายน 2566 พบว่า สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐบาล ณ วันนี้ คือ อยากให้ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ร้อยละ 80.43 ส่วนสิ่งที่คาดหวังจากฝ่ายค้าน คือ ควรให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 78.70 ผลงานของรัฐบาลที่ทำให้รู้สึกว่ามีความหวัง คือ การลดราคาพลังงาน ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม น้ำมัน ร้อยละ 51.54 ส่วนผลงานของฝ่ายค้านที่ทำให้รู้สึกว่ามีความหวัง คือ การตั้งใจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ร้อยละ 85.05 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนการทำงานรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกนี้ 5.52 คะแนน และให้คะแนนฝ่ายค้าน 5.86 คะแนน
     ผลโพลในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำชัดเจนว่าความหวังของประชาชนคือต้องการให้รัฐบาล ?ทำตามนโยบาย? ที่ให้ไว้          ให้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาค่าครองชีพ ด้านฝ่ายค้านเองก็มีผลงานที่เข้าตาในเรื่องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ๆ ในสังคม นับว่าเป็นบทบาทที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ในภาพรวม               ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้คะแนนจากประชาชน ?ผ่านแบบคาบเส้น? ในช่วงสองเดือนแรก หลังจากนี้ในระยะยาวจะสร้างผลงานได้ดีขึ้นหรือไม่ ก็ต้องให้โอกาสทั้งสองฝ่ายในการทำงานต่อไป

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533


     จากผลการสำรวจสิ่งที่ประชาชนมีความหวังจากการทำงานของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีนัยยะที่น่าสนใจ             บางประการ นั่นคือประชาชนรู้สึกพึงพอใจการทำงานของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นคะแนนที่สูงมากเมื่อเทียบกับความพอใจที่มีต่อผลงานของรัฐบาล แม้รัฐบาลได้มีการลดราคาพลังงานและค่าครองชีพลงแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นว่าผลงานของรัฐบาลก็อาจจะยังไม่ตรงกับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้ เช่น การลดราคารถไฟฟ้าก็ยังมีเพียงบางสายเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมตามนโยบายตอนหาเสียง บางเรื่องอย่าง digital Wallet ก็ยังขาดความชัดเจน แต่เมื่อมาพิจารณาจากคะแนนรวมการทำงานของทั้งสองฝ่ายระดับคะแนนกลับไม่แตกต่างกันมาก เป็นไปได้ว่าประชาชน          พึงพอใจในการตรวจสอบเชิงรุกของฝ่ายค้าน แต่ในการทำงานภาพรวมของทั้งสองฝ่ายยังไม่เด่นชัดมากนัก เนื่องจากระยะเวลาทำงานเพียง 2 เดือนอาจจะน้อยไปสำหรับการประเมินผลการทำงานของทั้งสองฝ่ายนั่นเอง

ดร.งามประวัณ เอ้สมนึก
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ