สวนดุสิตโพล: “วันลอยกระทง”กับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday November 27, 2023 08:27 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “วันลอยกระทง”กับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ไทย? จำนวน 1,424 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ ?วันลอยกระทง? มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1     พอรู้บ้าง     69.03%
อันดับ 2     รู้เป็นอย่างดี     24.23%
อันดับ 3     ไม่ค่อยรู้     6.74%
2. ประชาชนคิดว่า ?วันลอยกระทง? มีบทบาทสำคัญอย่างไร
อันดับ 1     เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก        95.35%
อันดับ 2     ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        68.48%
อันดับ 3     ผู้คนได้มาพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกัน     62.55%
3. ประชาชนคิดว่าประเพณีลอยกระทงมีศักยภาพในการเป็น Soft Power ของไทยมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1     มาก     70.72%
อันดับ 2     ปานกลาง     26.05%
อันดับ 3     น้อย     3.23%
4. ประชาชนคิดว่า ?วันลอยกระทง? เกี่ยวข้องกับ Soft Power ของไทยอย่างไร
อันดับ 1     ช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้ต่างชาติได้เห็นถึงประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร การแต่งกาย     89.63%
อันดับ 2     มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย        85.83%
อันดับ 3     เป็นเทศกาลที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น     72.28%

5. ?วันลอยกระทง? ทำให้ประชาชนสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นหรือไม่
อันดับ 1     สนใจมากขึ้น     51.54%
อันดับ 2     สนใจเท่าเดิม     46.63%
อันดับ 3     ไม่สนใจ     1.83%

6. ประชาชนคิดว่าปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยคืออะไร
อันดับ 1     การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม และพฤติกรรมของคนไทย     71.59%
อันดับ 2     การเรียนการสอนยาก มีเนื้อหา รายละเอียดเยอะ     69.48%
อันดับ 3     หาผู้ถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลได้ยาก ขาดองค์ความรู้และความเข้าใจ     67.72%

7. ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไรจึงจะทำให้คนไทยสนใจวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น
อันดับ 1     นำเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมาช่วยเผยแพร่ เชื่อมโยงกับปัจจุบัน     85.09%
อันดับ 2     พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย     71.02%
อันดับ 3     ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด                 70.60%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ?วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย?

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง?วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,424 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2566 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพอมีความรู้บ้างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ร้อยละ 69.03 โดยมองว่าวันลอยกระทงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก ร้อยละ 95.35 และเห็นว่าประเพณี ลอยกระทงมีศักยภาพในการเป็น Soft Power ในระดับมาก ร้อยละ 70.72 เนื่องจากช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้ต่างชาติเห็นถึงประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร การแต่งกาย ร้อยละ 89.63 ทั้งนี้วันลอยกระทงทำให้ประชาชนสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น ร้อยละ 51.54 ด้านปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทย ร้อยละ 71.59 จึงควรนำเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมาช่วยเผยแพร่ เชื่อมโยงกับปัจจุบัน ร้อยละ 85.09

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

จากการเสวนากลุ่มเรื่อง ?ประวัติศาสตร์สร้าง Charisma? พบว่า "ประวัติศาสตร์" อุดมไปด้วยสหวิทยาการความรู้ ทำให้เรารู้มาก เข้าใจมาก อธิบายได้มาก จนทำให้เราเป็นคนรอบรู้ มีเสน่ห์ทางปัญญาและสามารถนำวัฒนธรรม มาปรับใช้ เช่น ม.สวนดุสิตมีวัฒนธรรมสวนดุสิต โดยเฉพาะการมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ เติมด้วยภูมิปัญญาทางสมอง ด้วยการมีวิธีคิดทางประวัติศาสตร์ พร้อมเป็นผู้มีความมั่นใจในตัวเอง จะทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ด้วย "ประวัติศาสตร์" อ่านแล้วไม่ต้องเชื่อ...ต้องลองสนใจประวัติศาสตร์ เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวแล้วจะเข้าใจ ทุกวันนี้คนรู้จักประวัติศาสตร์น้อยไป คิดสั้น ๆ เพียงแค่ว่าคือการท่องจำเรื่องเดิม ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ "น่าขบขันยิ่งนัก"

ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ

โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

     หากกล่าวถึงความมีเสน่ห์ของวิชา ?ประวัติศาสตร์และโบราณคดี? จากมุมมองของคนที่ชื่นชอบและสนใจ            จะแยกแยะได้ถูกต้องว่า วิธีของการศึกษาของศาสตร์ทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกัน โดยประวัติศาสตร์จะค้นคว้าศึกษา ?เอกสาร ตำรา? อย่างเป็นระบบระเบียบเทียบกับขั้นตอนวิทยาศาสตร์ ส่วนโบราณคดี คือ ?การสำรวจขุดค้น? ตรวจสอบชั้นดินที่นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและหลากหลายเข้าช่วยศึกษา แต่โดยรวมแล้วต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อทำความเข้าใจ ?มนุษย์? เรื่องราวของสังคม วัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตัวอย่างเช่น ?งานลอยกระทง? ที่ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลพบว่า ประชาชนให้ความสนใจมากขึ้นถึงร้อยละ 51.54 ฉะนั้น         หากเราย้อนอดีตได้มาก เราก็จะเข้าใจปัจจุบันและอนาคตได้ดีมากขึ้น เชื่อว่าใครได้เรียนสองศาสตร์นี้จะเพิ่ม           คาริสม่าอย่างแน่นอน

ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ