สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมีนาคม 2567

ข่าวผลสำรวจ Monday April 1, 2024 09:03 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมีนาคม 2567
 ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมีนาคม 2567? กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,254 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2567 โดยมีตัวชี้วัด 25 ประเด็น          ที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน สรุปผลเรียงลำดับจากค่าคะแนนสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้

1. ?ดัชนีการเมืองไทย? เดือนมีนาคม 2567 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 5.10 คะแนน (เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้ 5.16 คะแนน)
2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด ?ดัชนีการเมืองไทย? โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
ที่     ดัชนีการเมืองไทย     ม.ค.67     ก.พ.67     *มี.ค.67     เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา
1     ผลงานของฝ่ายค้าน     5.60     5.52     5.56     เพิ่มขึ้น
2     ผลงานของนายกรัฐมนตรี     5.70     5.43     5.45     เพิ่มขึ้น
3     การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม     5.57     5.26     5.21     ลดลง
4     การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้     5.54     5.23     5.19     ลดลง
4     การมีส่วนร่วมของประชาชน     5.58     5.33     5.19     ลดลง
6     ความมั่นคงของประเทศ     5.71     5.33     5.18     ลดลง
6     ผลงานของรัฐบาล     5.53     5.21     5.18     ลดลง
8     สภาพสังคมโดยรวม     5.70     5.22     5.14     ลดลง
9     การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม     5.58     5.27     5.13     ลดลง
9     เสถียรภาพทางการเมือง     5.62     5.32     5.13     ลดลง
11     การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง     5.55     5.23     5.12     ลดลง
11     สิทธิและเสรีภาพของประชาชน     5.77     5.28     5.12     ลดลง
13     การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน     5.59     5.18     5.11     ลดลง
14     การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า     5.64     5.16     5.10     ลดลง
15     การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ     5.55     5.16     5.09     ลดลง
16     กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม     5.42     5.14     5.07     ลดลง
16     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     5.48     5.03     5.07     เพิ่มขึ้น
18     ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน     5.47     5.04     5.01     ลดลง
19     สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม     5.33     5.14     5.00     ลดลง
20     การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส     5.18     5.07     4.99     ลดลง
21     การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล     5.25     4.94     4.97     เพิ่มขึ้น
22     การแก้ปัญหาการว่างงาน     5.26     4.87     4.91     เพิ่มขึ้น
23     ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ     5.26     5.03     4.89     ลดลง
24     ราคาสินค้า     5.04     4.88     4.82     ลดลง
25     การแก้ปัญหาความยากจน     5.15     4.78     4.80     เพิ่มขึ้น
*     ภาพรวม     5.48     5.16     5.10     ลดลง


3. นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนมีนาคม 67
ที่     นักการเมืองฝ่ายรัฐบาล     ภาพรวม     ที่     นักการเมืองฝ่ายค้าน     ภาพรวม
1     เศรษฐา ทวีสิน     53.22%     1     พิธา ลิ้มเจริญรัตน์     59.32%
2     อนุทิน ชาญวีรกูล     28.30%     2     รังสิมันต์ โรม     20.91%
3     แพทองธาร ชินวัตร     18.48%     3     ศิริกัญญา ตันสกุล     19.77%

4. ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบในเดือนมีนาคม 67
ที่     ผลงานฝ่ายรัฐบาล     ภาพรวม     ที่     ผลงานฝ่ายค้าน     ภาพรวม
1     สงกรานต์ 21 วัน ดัน Soft Power     47.51%     1     อภิปรายงบประมาณ ปี 2567     48.36%
2     จับบ่อน ปราบมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล     30.94%     2     กระตุ้นเรื่องแก้ฝุ่น PM2.5 ดับไฟป่า      31.75%
3     ย้าย 2 บิ๊กตำรวจ     21.55%     3     ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม     19.89%


5. ปัญหาที่ประชาชนอยากให้เร่งแก้ไข คือ
ที่     ปัญหาที่อยากให้เร่งแก้ไข     ภาพรวม
1     ยาบ้า กัญชา ยาเสพติด     50.62%
2     เศรษฐกิจ ปากท้อง ค่าครองชีพ     31.78%
3     ฝุ่น PM2.5 มลพิษทางอากาศ     17.60%
สรุปผลการสำรวจ : ?ดัชนีการเมืองไทย? เดือนมีนาคม 2567

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,254 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมีนาคม 2567 เฉลี่ย 5.10 คะแนน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ได้ 5.16 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.56 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ.) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.80 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ.) นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ เศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 53.22 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 59.32 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ สงกรานต์ 21 วัน ดัน Soft Power ร้อยละ 47.51 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบ คือ อภิปรายงบประมาณ ปี 2567 ร้อยละ 48.36

จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าดัชนีการเมืองไทยเดือนนี้ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สาเหตุหลักอาจมาจากปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจที่ประชาชนกังวล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่ดีนัก นอกจากนี้ผลสำรวจชี้ว่าฝ่ายค้านยังคงครองใจประชาชน อาจเป็นเพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของฝ่ายค้านในการทำงาน แต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็เริ่มมีผลงานที่โดนใจประชาชนมากขึ้น ทั้งการผลักดัน Soft Power การจับบ่อน และแก้ปัญหาวงการตำรวจ

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

สำหรับการเมืองไทยในช่วงเดือนมีนาคมนี้ แม้จะมีประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้นหลาย ๆ เหตุการณ์ อาทิ การทัศนาจรของอดีตนายกรัฐมนตรีไปยังที่ต่าง ๆ หรือประเด็นการอภิปรายของ ส.ว. เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเศรษฐา แต่ผลการสำรวจมีคะแนนลดลงเล็กน้อยในภาพรวมเดือนมีนาคม 5.10 คะแนน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ได้ 5.16 คะแนน นั่นแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่โฟกัสไปที่การแก้ไขปัญหาปากท้องว่ารัฐบาลจะทำได้จริงหรือไม่ ซึ่งคะแนนเดือนนี้อยู่ที่ 4.80 เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา คือ 4.78 คะแนน ซึ่งแทบไม่ต่างจากเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังมีคะแนนลดลงจากเดิม 5.14 โดยในเดือนนี้ ได้เพียง 5.00 คะแนน ยิ่งชี้ชัดว่าการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ยังไม่เห็นผล ในทางตรงกันข้าม ผลงานของฝ่ายค้านกลับได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 5.52 เป็น 5.56 คะแนน ซึ่งอาจมาจากความเห็นใจของประชาชนกรณีการยุบพรรค ดังนั้นหากรัฐบาลต้องการที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นจะต้องแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ประเด็นหนึ่ง ที่น่าสนใจ คือ ประชาชนอยากให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดมีคะแนนถึง ร้อยละ 50.62 อาจเป็นเพราะประเด็นข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบเดือนที่ผ่านมา คงต้องจับตาดูกันว่าปัญหาในประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับเดือนหน้า ผศ.ดร.เบญจพร พึงไชย ผู้ช่วยคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ