การตั้งตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข่าวราชการ ประกาศ ก.ล.ต. -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 14:57:23 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 14/2544
เรื่อง   การตั้งตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เนื่องจากมาตรา 100 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน  สำนักงานจึงกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ในประกาศนี้

"บริษัทจัดการ"  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"ตัวแทนสนับสนุน"  หมายความว่า   บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
"สำนักงาน"  หมายความว่า   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2   บริษัทจัดการซึ่งประสงค์จะตั้งตัวแทนสนับสนุน  หากเป็นการตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นตัวแทนสนับสนุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน  ให้ถือว่าบริษัทจัดการดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนสนับสนุนต่อสำนักงานภายในสามวันนับแต่วันที่มีการตั้งหรือยกเลิกการตั้งตัวแทนสนับสนุน โดยจัดส่งข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้และนำส่งเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการได้ส่งผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
ประกาศ   ณ   วันที่   12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2544
(นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง