ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 82/2558 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม

ข่าวหุ้น-การเงิน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 11:43 น. —ประกาศ ก.ล.ต.

ที่ สธ. 82/2558
เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม
_____________________________
เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานประกาศกำหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
(นายรพี สุจริตกุล)
เลขาธิการ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ