การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ

ข่าวราชการ ประกาศ ก.ล.ต. -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 14:54:54 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 13/2544
เรื่อง   การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อความสะดวกของผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบคำขอขึ้นทะเบียน หรือคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงาน   สำนักงานจึงกำหนดแนวทางในการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าวไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ในประกาศนี้
"สำนักงาน" หมายความว่า   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2   ในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบ คำขอขึ้นทะเบียน หรือคำขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้  หากผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตตามคำขอดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว  ผู้ยื่นคำขอจะแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานในครั้งก่อน และที่แก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลในเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้ามี)  โดยรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการแล้ว เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าวก็ได้

(1)  คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

(2)       คำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(3)       คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
(4)       คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
(5)       คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
(6)  คำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(7)  คำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล
(8)  คำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(9)  คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ประกาศ   ณ   วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2544
(นายประสาร   ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-ยก-
ADVERTISEMENT