การกำหนดรายการข้อมูลในคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใด ที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุน

ข่าวราชการ ประกาศ ก.ล.ต. -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 14:47:48 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 26/2544
เรื่อง   การกำหนดรายการข้อมูลในคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใด
ที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ในประกาศนี้
"บริษัทจัดการ" หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม

"ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน" หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุน

"ตัวแทนสนับสนุน" หมายความว่า   บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

"การขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ" (cold calling) หมายความว่า   การขายหรือชักชวนโดยบริษัทจัดการกับบุคคลที่ไม่เคยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั้นมาก่อน หรือโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนของบริษัทจัดการกับบุคคลที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของตนมาก่อน แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก ในลักษณะที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวตั้งใจเข้าพบผู้ลงทุนโดยตรงหรือติดต่อผู้ลงทุนทางโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนมิได้เป็นฝ่ายร้องขอ

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายความว่า   ผู้ลงทุนสถาบันตามบทนิยาม "ผู้ลงทุนสถาบัน" ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ กน. 3/2544  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

"สำนักงาน" หมายความว่า   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2   คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลจัดทำต้องใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และต้องมีรายการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1)       สิทธิของผู้ลงทุน
(2)       การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้อ 3   รายการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ลงทุนตามข้อ 2(1) ให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน

(1) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุน  รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดังกล่าว

(3) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น  ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(4) สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น

(5) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

(6) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (cold calling)

(7) สิทธิของผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (cold calling)

ข้อ 4   รายการข้อมูลเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2(2)  ให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน

(1)       วิธีการรับข้อร้องเรียน

(2)       สถานที่ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลใช้ในการรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 5   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
ประกาศ   ณ   วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2544
(นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง