ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 15)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 24, 2022 11:13 —ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 15)
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 9 การจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ข้อ 55 และข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
?หมวด 9
การจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน
และการลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
ข้อ 55  ในหมวดนี้
?ผู้ประกอบธุรกิจ? หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้
(1) การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
(2) การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
(3) การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
(4) การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
(5) การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
(6) การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล
(7) การเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี
(8) การเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
?
ข้อ 56  ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน
และการลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
เงื่อนเวลา ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.?
ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
                 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565     (นายพิชิต อัคราทิตย์)
     ประธานกรรมการ
     คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

     ที่มา: http://www.sec.or.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ