ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 23/2565 เรื่อง การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน (ฉบับที่ 2)

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 12, 2022 15:21 —ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 23/2565 เรื่อง การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน (ฉบับที่ 2)
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมาตรา 14 วรรคสอง (2) มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ
ข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 27/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 1/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 73/2563 เรื่อง การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
          ?ข้อ 1/1  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การคำนวณเงินกองทุน การรายงานการคำนวณเงินกองทุน และการรายงานกรณีเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราที่กำหนด สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(2) การคำนวณเงินกองทุน การรายงานการคำนวณเงินกองทุน การรายงานกรณี
เงินกองทุนต่ำกว่าอัตราที่กำหนด และการดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 สำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยหรือไม่?
ข้อ 2  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 73/2563 เรื่อง การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
          ?ข้อ 9/1  ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ปฏิบัติตามประกาศนี้ เว้นแต่หลักเกณฑ์ตามข้อ 3(2)
ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6(1)(ค) ข้อ 6(2) ข้อ 6(3) ข้อ 7(2) และ ข้อ 9
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ได้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในตารางการดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ท้ายประกาศนี้?
ข้อ 3  ให้เพิ่มตารางการดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ท้ายประกาศนี้ เป็นตารางการดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4
ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 73/2563
เรื่อง การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
          ข้อ 4  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
                 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565     (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
     เลขาธิการ
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

     ที่มา: http://www.sec.or.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ