ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “YSH” ที่ “AAA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 28, 2022 16:22 —ทริส เรตติ้ง

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ YSH สะท้อนถึงอันดับเครดิตของ CGIF ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการค้ำประกัน CGIF จะให้การค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดยครอบคลุมมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังกล่าวเต็มจำนวน ในการนี้ ภาระผูกพันของผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาการค้ำประกันนี้จะมีลำดับของสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวยังคำนึงถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

? ผู้ค้ำประกันมีสิทธิกำหนดว่าจะชำระแบบเต็มจำนวน (Accelerated Basis) หลังจากมีเหตุผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น (ตามที่ระบุในสัญญาการค้ำประกัน) หรือตามที่ได้รับแบบทวงหนี้ (ตามที่ระบุในสัญญาการค้ำประกัน) อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้นี้จะไม่ได้รับการค้ำประกันจาก CGIF ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเรียกชำระคืนเงินก่อนกำหนดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ตามเหตุไม่ชำระภาระหนี้ หรือ 2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ส่งแบบทวงหนี้ภายในระยะเวลาก่อนครบกำหนด

? ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นในสกุลเงินบาทหาก CGIF พิจารณาแล้วเห็นว่าการชำระเป็นสกุลเงินบาทพ้นวิสัยหรือไม่สามารถกระทำได้ภายหลังจากได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการจัดหาสกุลเงินบาทแล้ว โดยในกรณีดังกล่าว CGIF อาจเลือกชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเงินสกุลอื่นในมูลค่าเทียบเท่าแทน อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งเห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

แนวโน้มอันดับเครดิต

อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ YSH สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ CGIF แต่เพียงประการเดียวเท่านั้น

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ YSH อาจเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ CGIF เปลี่ยนแปลงไป

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

Yoma Strategic Holding Ltd. (YSH)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

YSH241A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,220 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ