ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท “บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น” ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 30, 2022 10:41 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?BBB? และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ ?BBB-? ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ?BBB-? ด้วย ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตนั้นยังคง ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ดังกล่าวไปใช้ชำระหนี้และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขั้นนั้นสะท้อนถึงการด้อยสิทธิของหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อน (Priority Debt) เนื่องจากอัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้สินรวมของบริษัท ณ เดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ระดับ 58% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ระดับ 50%

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในการรับงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐขนาดใหญ่และงานในมือจำนวนมากที่จะช่วยประกันรายได้ให้แก่บริษัทในช่วงหลายปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวก็ลดทอนลงจากการที่บริษัทพึ่งพางานก่อสร้างขนาดใหญ่เพียงไม่กี่โครงการค่อนข้างสูง ตลอดจนลักษณะวงจรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีความผันผวนเป็นอย่างมากและมีการแข่งขันที่รุนแรง

ผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลงในช่วงที่ผ่านมา โดยกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ลดลง 40.7% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 641 ล้านบาทตามราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บเงินและลูกหนี้การค้าที่มีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากก็ทำให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูงจนส่งผลให้ภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นจนทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 12.8 เท่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 จาก 7.1 เท่าในปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นรับงานภาครัฐซึ่งทำให้ความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระเงินอยู่ในระดับต่ำ โดยระดับหนี้สินของบริษัทน่าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินจากเจ้าของโครงการแล้ว

ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม โดยหนี้สินรวมของบริษัทประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเงินกู้โครงการระยะสั้นจากธนาคารที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการชำระหนี้ ซึ่งผลงานของบริษัทในการส่งมอบงานก่อสร้างต่าง ๆ ก็น่าจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง บริษัทเพิ่งจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานมูลค่ารวมประมาณ 2 พันล้านบาทออกไปซึ่งส่งผลให้บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ส่วนใหญ่นั้นบริษัทน่าจะนำไปใช้ทดแทนหุ้นกู้มูลค่า 3 พันล้านบาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในงานก่อสร้างภาครัฐเอาไว้ได้ โดยที่ความสามารถในการทำกำไรและระดับหนี้สินของบริษัทน่าจะปรับตัวดีขึ้นและมีความสอดคล้องกับประมาณการของทริสเรทติ้ง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงมากไปกว่านี้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความล่าช้าของโครงการ หรือต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงกว่าคาด หรือการจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่มีประสิทธิภาพจนทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทอยู่ในระดับสูงเกินกว่า 8 เท่าเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากความสามารถในการทำกำไรและการจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจนส่งผลให้ระดับหนี้สินของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

UNIQ232A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB-

UNIQ257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,440.1 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB-

UNIQ262A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ