ข่าวอินโฟเควสท์
02:08 ทำเนียบขาวเผย"ทรัมป์"หารือผู้นำฝรั่งเศส กรณีรีดภาษีดิจิทัลต่อบริษัทเทคโนโลยี   ทำเนียบขาวแถลงในวันนี้ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้หารือทางโ…
01:44 ราคาน้ำมัน WTI พลิกพุ่งกว่า 1% ใกล้ทะลุ 56 ดอลลาร์ หลังอิหร่านยึดเรือน้ำมันอังกฤษ   สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI พลิกพุ่งขึ้นกว่า 1% ใกล้ทะลุระดั…
01:26 อังกฤษเผยกำลังตรวจสอบรายงาน หลังมีข่าวอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันอังกฤษ   รัฐบาลอังกฤษแถลงในวันนี้ว่า ทางรัฐบาลกำลังตรวจสอบรายงาน หลังมีข่าวว่าอ…
01:05 สื่อเผยบริษัทข้ามชาติกว่า 50 แห่งกำลังถอนตัวจากจีน เลี่ยงผลกระทบสงครามการค้า   นิตยสาร Nikkei Asian Review รายงานว่า บริษัทข้ามชาติจำนวนกว่า 50…
00:42 "เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3   เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่น…

เอแบคโพลล์: ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข่าวผลสำรวจ เอแบคโพลล์ -- ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2547 08:40:43 น.
ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบัน มีข่าวปัญหาความวุ่นวายต่างๆ เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่เว้นแต่ละวัน และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ทั้งปัญหาการกลับมาของยาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ  การยกพวกตีกันของกลุ่มวัยรุ่น/ นักเรียน/นักศึกษา  การล่วงละเมิดทางเพศ  ปัญหาการลักพาตัว รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  ปัญหาเหล่านี้เป็นดัชนีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสังคมไทยทุกวันนี้

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้ทำการสำรวจภาคสนามหาข้อมูลเชิงสถิติศาสตร์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้น ด้วยการจัดส่งอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ตัวอย่างที่ถูกสุ่มได้ตามหลักวิชาการด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย
1.เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสังคมไทยปัจจุบัน
2.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาในหัวข้อเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป
ระเบียบวิธีการทำโพลล์

โครงการสำรวจภาคสนามของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเรื่อง  "ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน:กรณีศึกษาประชาชนที่เคยประสบเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"     ซึ่งดำเนินโครงการสำรวจระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2547

ประเภทของการสำรวจวิจัยครั้งนี้คือ  การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
กลุ่มประชากรเป้าหมาย  คือ  ประชาชนผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การเลือกตัวอย่างด้วยวิธีแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)  ในการเลือกพื้นที่ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดลักษณะทั่วไปของตัวอย่างให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของประชากรเป้าหมายที่ได้จากการทำสำมะโน

ขนาดตัวอย่างที่ทำการสำรวจ  คือ 2,573 ตัวอย่าง
ช่วงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 95 ขณะที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างอยู่ที่ +/- ร้อยละ 5
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสอบถาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  การสัมภาษณ์
หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดก่อนนำเข้าวิเคราะห์ข้อมูลและงบประมาณเป็นของมหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง    พบว่าตัวอย่างร้อยละ 58.5 ระบุเป็นหญิง   ในขณะที่ร้อยละ 41.5 ระบุเป็นชาย           ตัวอย่างร้อยละ 23.4 ระบุอายุระหว่าง 30-39 ปี    ร้อยละ  23.3 ระบุอายุ 50 ปีขึ้นไป   ร้อยละ  22.0  ระบุ อายุระหว่าง 20-29 ปี   ร้อยละ 21.3  ระบุอายุระหว่าง 40-49 ปี   และร้อยละ 10.0  ระบุอายุต่ำกว่า 20 ปี

ตัวอย่างร้อยละ  73.4 ระบุสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 22.9 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และร้อยละ 3.7 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ตัวอย่างร้อยละ  26.1 ระบุมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ 17.7 ระบุเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/ เกษียณอายุ     ร้อยละ 17.4 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป   ร้อยละ 17.3 ระบุพนักงานบริษัทเอกชน     ร้อยละ 12.0 ระบุเป็นนักเรียน/นักศึกษา  ร้อยละ 6.7 ระบุอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ   และร้อยละ 2.8 ระบุว่างงาน/ไม่มีงานทำ

ตัวอย่างร้อยละ 51.4 ระบุสถานที่ตั้งที่พักอาศัยของตนเองในปัจจุบัน อยู่ติดถนนในซอย  ร้อยละ  24.9 ระบุอยู่ในซอยแต่ไม่ได้ติดถนน   ร้อยละ 14.0 ระบุอยู่ติดถนนใหญ่  และร้อยละ 9.7 ระบุอยู่ในซอยลึก

โปรดพิจารณาประเด็นสำคัญที่ค้นพบในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1   แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน

ลำดับที่   การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน                 ร้อยละ

1      ติดตามเป็นประจำ                                                           41.4

2      ติดตามบ้างเป็นบางครั้ง                                                       53.6

3      ไม่ได้ติดตามเลย                                                            5.0

รวมทั้งสิ้น                                                                 100.0

ตารางที่ 2   แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ตนเองหรือสมาชิกใน
ครอบครัวเคยพบเห็น/ประสบเหตุ ในรอบ  6  เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวเคยพบเห็น /             ร้อยละ

ประสบเหตุ ในรอบ  6  เดือนที่ผ่านมา

1      การเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารรถประจำทาง                                         28.5

2      การล่วงละเมิดทางเพศ / การคุกคามทางเพศ                                      25.7

3      การลักทรัพย์                                                               20.6

4      การล้วงกระเป๋า                                                            15.5

5      การยักยอกทรัพย์/การฉ้อโกงทรัพย์                                               14.2

6      การโจรกรรมยานพาหนะ                                                      13.1

7      การยกพวกตีกันของกลุ่มเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา                                   10.0

8      การพยายามฆ่าหรือการฆาตกรรม                                                 9.3

9      อื่นๆ อาทิ การทำร้ายร่างกาย /การลวงไปค้าประเวณี ฯลฯ                            13.4

ตารางที่  3   แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสถานที่ ที่เคยพบเห็น/ประสบเหตุ การเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   สถานที่ ที่เคยพบเห็น /ประสบเหตุการเกิดเหตุความไม่                ร้อยละ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

1      ในชุมชนที่พักอาศัย                                           24.9

2      ตลาด /แหล่งชุมชนทั่วไป                                      23.7

3      บริเวณสะพานลอย                                           21.6

4      ป้ายหยุดรถประจำทาง                                        20.8

5      ในห้างสรรพสินค้า                                           12.4

6      ประสบเหตุขณะเดินทาง/ขณะโดยสารรถประจำทาง                   7.5

7      สถานที่ทำงาน                                              4.6

8      สถานศึกษา                                                4.1

ตารางที่  4   แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความรู้สึกหวาดกลัวต่อปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่   ความรู้สึกหวาดกลัวต่อปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ

1      หวาดกลัว                                         16.4

2      ค่อนข้างหวาดกลัว                                   39.7

3      ไม่ค่อยหวาดกลัว                                    28.6

4      ไม่หวาดกลัว                                       15.3

รวมทั้งสิ้น                                         100.0

ตารางที่  5   แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความกังวลต่อการก่อวินาศกรรมภายหลังเกิดความไม่สงบขึ้นในภาคใต้
ลำดับที่   ความกังวลต่อการก่อวินาศกรรม ร้อยละ

1      กังวล                     67.2

2      ไม่กังวล                   32.8

รวมทั้งสิ้น                 100.0
ตารางที่  6   แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ประเมินการเข้าถึงที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเหตุการณ์ที่เคยประสบ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ลำดับที่   การประเมินการเข้าถึงที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ        ร้อยละ

1      รวดเร็วมาก                                       8.1

2      ค่อนข้างเร็ว                                       28.5

3      ค่อนข้างช้า                                        47.2

4      ช้ามาก                                           16.2

รวมทั้งสิ้น                                         100.0

ตารางที่  7   แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปราม
ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ลำดับที่   ความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปราม                     ร้อยละ

ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1      มั่นใจ                                                            15.3

2      ค่อนข้างมั่นใจ                                                      27.9

3      ไม่ค่อยมั่นใจ                                                       43.2

4      ไม่มั่นใจ                                                          13.6

รวมทั้งสิ้น                                                         100.0

บทสรุปผลสำรวจ

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานสำนักวิจัยเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน:กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่เคยประสบเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระหว่างวันที่  25 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2547  โดยมีขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จำนวน  2,573 ตัวอย่าง  ประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากการสำรวจมีดังนี้

ตัวอย่างร้อยละ  41.4 ระบุติดตามข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมเป็นประจำ  ร้อยละ 53.6 ระบุติดตามบ้างเป็นบางครั้ง  และร้อยละ 5.0 ระบุไม่ได้ติดตามเลย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ถูกศึกษาครั้งนี้ได้ระบุเหตุการณ์ที่เคยประสบเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังนี้ ร้อยละ  28.5  ระบุเคยพบเห็น / ประสบเหตุการเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารรถประจำทาง  ร้อยละ  25.7  ระบุเคยพบเห็น/ประสบเหตุ การล่วงละเมิดทางเพศ/การคุกคามทางเพศ  ร้อยละ  20.6 ระบุเคยพบเห็น/ ประสบเหตุ การลักทรัพย์   ร้อยละ 15.5 ระบุเคยพบเห็น/ประสบเหตุ การล้วงกระเป๋า และร้อยละ 14.2 ระบุเคยพบเห็น/ ประสบเหตุ การยักยอกทรัพย์/การฉ้อโกงทรัพย์ และร้อยละ 13.1 ระบุเคยประสบเหตุการโจรกรรมยานพาหนะ

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งก็คือ เมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามตัวอย่างถึง สถานที่ที่เคยพบเห็น/ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นั้นพบว่าตัวอย่างร้อยละ 24.9 ระบุเคยพบเห็น/ประสบเหตุดังกล่าวในบริเวณชุมชนที่พักอาศัยของตน   ร้อยละ 23.7 ระบุ บริเวณตลาดหรือย่านชุมชนทั่วไป  ร้อยละ 21.6 ระบุบริเวณสะพานลอย    ร้อยละ    20.8   ระบุบริเวณป้ายหยุดรถประจำทาง   และร้อยละ 12.4 ระบุในห้างสรรพสินค้า ตามลำดับ

และเมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามตัวอย่างต่อไปถึงความหวาดกลัวต่อปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้น พบว่าตัวอย่างร้อยละเกินกว่าครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ  56.1 ระบุ รู้สึกหวาดกลัว/ค่อนข้างหวาดกลัวต่อปัญหาดังกล่าว ในขณะที่ร้อยละ 28.6 ระบุไม่ค่อยหวาดกลัว และ ร้อยละ 15.3 ระบุไม่รู้สึกหวาดกลัว นอกจากนี้         กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ  67.2  รู้สึกกังวลต่อการก่อวินาศกรรมภายหลังเกิดความไม่สงบขึ้นในภาคใต้ ในขณะที่ร้อยละ 32.8 ไม่กังวล

ประเด็นสำคัญสุดท้ายที่ค้นพบจากการสำรวจ และเป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งก็คือ ความคิดเห็นของตัวอย่างในการประเมินการเข้าถึงที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ซึ่งพบว่า ตัวอย่าง  63.4 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ   ค่อนข้างช้า / ช้ามาก  ในขณะที่ร้อยละ  28.5 ระบุเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงค่อนข้างเร็ว  และร้อยละ  8.1 ระบุมาถึงเร็วมาก  ทั้งนี้ ตัวอย่างร้อยละ 56.8 ระบุไม่มั่นใจ/ไม่ค่อยมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามปัญหาด้าน    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 27.9 ระบุค่อนข้างมั่นใจ และร้อยละ 15.3 ระบุมั่นใจ ตามลำดับ

--เอแบคโพลล์--
-ลจ-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง